Aktiekapital

Aktiekapitalet i Ferroamp uppgår till 1 225 409,20, fördelat på 12 254 092 Aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar förändringen av aktiekapitalet och antalet Aktier i Ferroamp från och med år 2010.

År Händelse Förändring antalet aktier Totalt antal aktier Förändring av aktiekapitalet (SEK) Totalt aktiekapital (SEK) Teckningskurs (SEK) Kvotvärde (SEK)
2010-04-20 Bildande 1 000 1 000 50 000,00 50 000,00 50,00 50,00
2014-09-12 Fondemission 100 000 100 000 50 000,00 50 000,00 0,50 0,50
2015-01-02 Nyemission 111 142 112 142 6 071,00 56 071,00 140,00 0,50
2016-05-28 Nyemission 28 957 141 099 14 478,50 70 549,50 223,00 0,50
2016-05-28 Nyemission 15 919 157 018 7 959,50 78 509,00 223,00 0,50
2017-05-15 Nyemission 28 000 185 018 14 000,00 92 509,00 287,00 0,50
2018-05-21 Nyemission 5 400 190 418 2 700,00 95 209,00 287,00 0,50
2018-09-11 Nyemission 9 410 199 828 4 705,00 99 914,00 287,00 0,50
2018-11-12 Konvertering av teckningsoptioner 37 024 236 852 18 512,00 118 426,00 287,00 0,50
2018-12-05 Split 1:25 och Fondemission 5 684 448 5 921 300 473 704,00 592 130,00 - 0,10
2019-03-22 Nyemission 2 255 403 8 176 703 225 540,30 817 670,30 16,00 0,10
2019-07-04 Riktad nyemission 817 670 8 944 373 81 767,00 894 437,30 28,44 0,10
2019 Konvertering av teckningsoptioner 112 500 9 106 873 16 250,00 910 687,30 12,00 0,10
2020-03-31 Konvertering av teckningsoptionsprogram TO1 1 104 870 10 211 743 110 487,00 1 021 174,30 21,00 0,10
2020-09-11 Riktad nyemission 2 042 349 12 254 092 204 234,90 1 225 409,20 50,00 0,10


Konvertibla lån, teckningsoptioner och andra finansiella instrument

Bolaget har per den 5 Juni 2020 tre utestående optionsprogram mot anställda.

Teckningsoptioner Beslutat år Antal optioner Antal aktier Teckningsperiod  Kurs, SEK Målgrupp
Teckningsoption Serie 2018/2021 2018 62 500 62 500 210601-211030 16,00 VD
Teckningsoption Serie  2019/2022 2019 185 000 185 000 220301-220531 52,10 Anställda
Teckningsoptioner Serie 2020/2023  2020 69 000 69 000 230601-230630   69,56 Anställda inkl VD
Teckningsoptioner Serie 2021/2024 2020 36 500 36 500 240315-240415 114,27 Anställda
Summa   353 000 353 000