Aktiekapitalet i Ferroamp uppgår till 3 087 199,7 fördelat på 30 871 997 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar förändringen av aktiekapitalet och antalet Aktier i Ferroamp från och med år 2010.

År Händelse Förändring antalet aktier Totalt antal aktier Förändring av aktiekapitalet (SEK) Totalt aktiekapital (SEK) Teckningskurs (SEK) Kvotvärde (SEK)
2010-04-20 Bildande 1 000 1 000 50 000,00 50 000,00 50,00 50,00
2014-09-12 Fondemission 100 000 100 000 50 000,00 50 000,00 0,50 0,50
2015-01-02 Nyemission 111 142 112 142 6 071,00 56 071,00 140,00 0,50
2016-05-28 Nyemission 28 957 141 099 14 478,50 70 549,50 223,00 0,50
2016-05-28 Nyemission 15 919 157 018 7 959,50 78 509,00 223,00 0,50
2017-05-15 Nyemission 28 000 185 018 14 000,00 92 509,00 287,00 0,50
2018-05-21 Nyemission 5 400 190 418 2 700,00 95 209,00 287,00 0,50
2018-09-11 Nyemission 9 410 199 828 4 705,00 99 914,00 287,00 0,50
2018-11-12 Konvertering av teckningsoptioner 37 024 236 852 18 512,00 118 426,00 287,00 0,50
2018-12-05 Split 1:25 och Fondemission 5 684 448 5 921 300 473 704,00 592 130,00 - 0,10
2019-03-22 Nyemission 2 255 403 8 176 703 225 540,30 817 670,30 16,00 0,10
2019-07-04 Riktad nyemission 817 670 8 944 373 81 767,00 894 437,30 28,44 0,10
2019 Konvertering av teckningsoptioner 112 500 9 106 873 16 250,00 910 687,30 12,00 0,10
2020-03-31 Konvertering av teckningsoptionsprogram TO1 1 104 870 10 211 743 110 487,00 1 021 174,30 21,00 0,10
2020-09-11 Riktad nyemission 2 042 349 12 254 092 204 234,90 1 225 409,20 50,00 0,10
2021-07-14 Konventering av Teckningsoption Serie 2018/2021 62 500 12 316 592 6 250,00  1 231 659,20 16,00 0,10
2021-10-14 Riktad nyemission 1 225 409 13 542 001 122 540,90 1 354 200,10 64,00 0,10
2022-05-25 Riktad nyemission 1 000 000 14 542 001 100 000 1 454 200,10 60,00 0,10
2022-07-14 Konvertering av Teckningsoption Serie 2019/2022 158 950 14 700 951 15 895 1 470 095,10  52,10 0,10
2023-06-21 Företrädesemission 16 171 046 30 871 997 1 617 105 3 087 199,70 13,60 0,10


Konvertibla lån, teckningsoptioner och andra finansiella instrument

Bolaget har per den 21 juli 2023 tre utestående optionsprogram mot anställda.

Teckningsoptioner Beslutat år Antal optioner Antal aktier Teckningsperiod  Kurs, SEK Målgrupp
Teckningsoption Serie 2021/2024-1 2020 36 500 36 500 240315-240415 93,64 Anställda
Teckningsoption Serie 2021/2024-2 2021 101 900 101 900 241115-241215 77,69 Anställda
Teckningsoption Serie 2023/2026 2023 214 000 214 000 260601-230831 31,93 Anställda
Summa   352 400 352 400