Aktiekapital

Aktiekapitalet i Ferroamp uppgår till 910 687,30 SEK, fördelat på 9 106 873 Aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar förändringen av aktiekapitalet och antalet Aktier i Ferroamp från och med år 2010.

År Händelse Förändring antalet aktier Totalt antal aktier Förändring av aktiekapitalet (SEK) Totalt aktiekapital (SEK) Teckningskurs (SEK) Kvotvärde (SEK)
2010-04-20 Bildande 1 000 1 000 50 000,00 50 000,00 50,00 50,00
2014-09-12 Fondemission 100 000 100 000 50 000,00 50 000,00 0,50 0,50
2015-01-02 Nyemission 111 142 112 142 6 071,00 56 071,00 140,00 0,50
2016-05-28 Nyemission 28 957 141 099 14 478,50 70 549,50 223,00 0,50
2016-05-28 Nyemission 15 919 157 018 7 959,50 78 509,00 223,00 0,50
2017-05-15 Nyemission 28 000 185 018 14 000,00 92 509,00 287,00 0,50
2018-05-21 Nyemission 5 400 190 418 2 700,00 95 209,00 287,00 0,50
2018-09-11 Nyemission 9 410 199 828 4 705,00 99 914,00 287,00 0,50
2018-11-12 Konvertering av teckningsoptioner 37 024 236 852 18 512,00 118 426,00 287,00 0,50
2018-12-05 Split 1:25 och Fondemission 5 684 448 5 921 300 473 704,00 592 130,00 - 0,10
2019-03-22 Nyemission 2 255 403 8 176 703 225 540,30 817 670,30 16,00 0,10
2019-07-04 Riktad nyemission 817 670 8 944 373 81 767,00 894 437,30 28,44 0,10
2019 Konvertering av teckningsoptioner 112 500 9 106 873 16 250,00 910 687,30 12,00 0,10


Konvertibla lån, teckningsoptioner och andra finansiella instrument

Bolaget har vid utgången av december 2019 två utestående optionsprogram mot anställda. Vidare har Bolaget utestående teckningsoptioner, serie TO1, från den unit som emitterades i samband med den nyemission som gjordes under Q1 2019. TO1 är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Teckningsoptioner Beslutat år Antal optioner Antal aktier Teckningsperiod  Kurs, SEK Målgrupp
Teckningsoption Serie 2018/2021 2018 62 500 62 500 210601-211030 16,00 VD
Teckningsoption Serie T01 2019 2 255 403 1 127 702 200301-200331 21,00  
Teckningsoption Serie  2019/2022 2019 185 000 185 000 220301-220531 52,10 Anställda
Summa   2 502 903 1 375 202      

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

IR-kontakt

Kerstin Wähl CFO
kerstin.wahl@ferroamp.se
.
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/WHITE-LOGO-FERROAMP-1.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga
Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.