Aktiekapital

Aktiekapitalet i Ferroamp uppgår till 894 437,30 SEK, fördelat på 8 944 373 Aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar förändringen av aktiekapitalet och antalet Aktier i Ferroamp från och med år 2010.

År Händelse Förändring antalet aktier Totalt antal aktier Förändring av aktiekapitalet (SEK) Totalt aktiekapital (SEK) Teckningskurs (SEK) Kvotvärde (SEK)
2010-04-20 Bildande 1 000 1 000 50 000,00 50 000,00 50,00 50,00
2014-09-12 Fondemission 100 000 100 000 50 000,00 50 000,00 0,50 0,50
2015-01-02 Nyemission 111 142 112 142 6 071,00 56 071,00 140,00 0,50
2016-05-28 Nyemission 28 957 141 099 14 478,50 70 549,50 223,00 0,50
2016-05-28 Nyemission 15 919 157 018 7 959,50 78 509,00 223,00 0,50
2017-05-15 Nyemission 28 000 185 018 14 000,00 92 509,00 287,00 0,50
2018-05-21 Nyemission 5 400 190 418 2 700,00 95 209,00 287,00 0,50
2018-09-11 Nyemission 9 410 199 828 4 705,00 99 914,00 287,00 0,50
2018-11-12 Konvertering av teckningsoptioner 37 024 236 852 18 512,00 118 426,00 287,00 0,50
2018-12-05 Split 1:25 och Fondemission 5 684 448 5 921 300 473 704,00 592 130,00 - 0,10
2019-03-22 Nyemission 2 255 403 8 176 703 225 540,30 817 670,30 16,00 0,10
2019-07-04 Riktad nyemission 817 670 8 944 373 81 767,00 894 437,30 28,44 0,10


Konvertibla lån, teckningsoptioner och andra finansiella instrument

Bolaget har vid utgången av mars 2019 nedanstående bonus- och optionsprogram för personal och ledning.

Vidare har Bolaget utestående teckningsoptioner från den unit som emitterades i samband med den nyemission som gjordes under kvartalet. Två teckningsoptioner i detta program ger rätt att teckna en ny aktie.

Teckningsoptioner Beslutat år Antal optioner Antal aktier Teckningsperiod  Kurs, SEK Målgrupp
Teckningsoption Serie 2016/2019 2016 112 500 112 500 190201-190630 12,00 Nyckelanställda
Teckningsoption Serie T01 2019 2 255 403 1 059 357 200208-200222 21,00  
Teckningsoption Serie 2018/2021 2018 62 500 62 500 210601-212030 16,00 VD
Summa   2 430 403 1 234 357      


Utöver ovanstående program fattade årsstämman 2019 beslut om ett nytt optionsprogram Serie 2019/2022 till bolagets nuvarande och framtida anställda omfattande 430 000 optioner och 5 % utspädning vid fullt utnyttjande.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

IR-kontakt

Olof Heyman IR-kontakt
olof.heyman@ferroamp.se
.
Adress
Ring oss
E-post

Copyright ferroamp 2019. All rights reserved.