Valberedning

Principer för utseende av valberedning
Årsstämman 2021 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför
2022 års årsstämma ska bestå av fyra ledamöter som representerar de fyra största
ägarregistrerade aktieägarna vid utgången av augusti månad samt av styrelsens ordförande,
som inte ska vara ledamot av valberedningen.