Pressmeddelanden

Cleantechföretaget Ferroamp Elektronik AB offentliggör prospekt inför IPO-emission med efterföljande listningsansökan på First North

Styrelsen för Ferroamp Elektronik AB (publ), ett svenskt snabbväxande och prisbelönt företag inom avancerade energi- och effektoptimeringslösningar, har beslutat att genomföra en publik nyemission om 40 miljoner kronor samt ansöka om listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North.

Ferroamp utvecklar, tillverkar och marknadsför en plattform, EnergyHub-systemet, för effekt- och energioptimering i fastigheter. Det resulterar i stora besparingar för kunder avseende såväl elnätsavgifter, energiförluster som investeringar. Plattformen möjliggör även stegvis utbyggnad och integration av solel, energilagring och elbilsladdning i fastigheter. Under 2018 ökade bolagets omsättning med 53 % och bolagets orderingång med 90 %. Målet är att ytterligare fördubbla omsättningen under 2019.

Bolagets övergripande mål är att till 2022 vara internationellt etablerat med en omsättning på 400 MSEK. Ett utbyggt återförsäljarnät, marginalförbättringar och stegvis övergång till en mjukvaru- baserad cloudlösning med ett servicekoncept som ger mycket högt kundvärde är viktiga aktiviteter för att nå målen med repetitiva intäkter. Som ett led i att förverkliga dessa mål har styrelsen inriktat sig på två större investeringsområden: marknad och försäljning samt Industrialisering Generation 2.0. Nettolikviden från förestående emission avses att användas till uppskalning av dessa områden, samt som övrigt rörelsekapital.

Ferroamp avser att ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North från och med den 22 mars 2019. Inför listningen genomför Ferroamp en nyemission med teckningstid under perioden 8 februari till den 22 februari. Nyemissionen tillför bolaget 40 miljoner kronor vid fullteckning. Ferroamp har erhållit teckningsförbindelser och garantier från ett konsortium syndikerat av G&W Fondkommission uppgående till ca 80 procent av emissionen, motsvarande ca 32 miljoner kronor. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för dessa åtaganden.

Samtliga styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare som äger aktier i Bolaget har ingått lock- up avtal som löper 12 månader från och med första handelsdag. Tillsammans med övriga ägare som ingått lock-up avtal utgör andelen befintliga aktier som omfattas av 12 månaders lock-up efter första listningsdag ca 90 procent av samtliga aktier.

Erbjudandet i sammandrag:

 • Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare och allmänheten i Sverige och omfattar högst 2 500 000 Units, motsvarande 40 MSEK före emissionskostnader.
 • Vid stort intresse har styrelsen rätt att ge ut ytterligare Units upp till maximalt 625 000 Units motsvarande 10 MSEK, avseende en kompletterande riktad emission där framför allt investerare av institutionell karaktär bereds möjlighet till deltagande. 
 • Varje Unit (emissionskurs 16 SEK/unit) innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 1 (TO1). Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 21 SEK under perioden 1-31 mars 2020.
 • Teckningstiden pågår under perioden 8 - 22 februari 2019.

Emissionsgaranti och teckningsförbindelser
Totalt omfattar ingångna avtal avseende både emissionsgarantier och teckningsförbindelser ca 32 MSEK, motsvarande ca 80 % av emissionen. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.

Viktiga datum

 • Prospektet publiceras: 7 februari 2019
 • Anmälningsperiod: 8 februari - 22 februari 2019
 • Likviddag: omkring den 4 mars 2019
 • Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North: 22 mars 2019

Presentationstillfällen
14 februari 2019: STING Venture Day, Clarion Sign, Stockholm
18 februari 2019: Aktiespararna, Aktiekväll på Hotel Birger Jarl, Stockholm
20 februari 2019: G&W Småbolagsfrukost, IVA, Stockholm

Prospekt och anmälningssedel
Prospekt och anmälningssedel finns tillgängliga på www.ferroamp.com och www.gwkapital.se.

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Ferroamp i samband med Erbjudandet och kommer att vara bolagets Certified Adviser på First North. Nordnet Bank är Selling agent för Erbjudandet. Aktieinvest FK AB är utsett emissionsinstitut.

Stockholm, 2019-02-07

För ytterligare information vänligen kontakta:
Olof Heyman
VD, Ferroamp Elektronik AB
Epost: olof.heyman@ferroamp.se
Telefon: 0705-85 57 90

Om Ferroamp Elektronik
Svenska Ferroamp Elektronik AB, grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad "Energy-hub" med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - "Powershare". Kunder är idag framför allt fastighetsbolag/ägare, energikonsulter och elkraftbolag. Bolaget, som har erhållit ett antal framstående internationella miljöpriser, har huvudkontoret i Spånga utanför Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com 

VIKTIG INFORMATION
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.
Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.

Filer för nedladdning
2019-04-15
Regulatorisk

Ferroamp Elektronik AB har fått en order från Integrate Renewables AS för vidare leverans till Skanska i Norge för projektet Orkdal Folkehelsesenter. Ordern skall vara slutlevererad i september 2019 och har ett totalt värde för Ferroamp på drygt 2 MSEK.

2019-04-15

Ferroamp Elektronik AB och Svenska Elkedjan AB har idag signerat ett avtal med syfte att främja försäljning av Ferroamps produkter via Elkedjans distributionsnät med mer än 1600 elektriker och installatörer på 190 orter.

2019-04-08
Regulatorisk

Aktieägarna i Ferroamp Elektronik AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl 09:30 på Stockholm Waterfront Congress Center/Radisson Blu Hotel med adress Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm.

2019-04-08
Regulatorisk

Anders Persson föreslås som ny styrelseledamot i Ferroamp Elektronik AB för inval vid årsstämman den 9 maj 2019.

2019-03-29

Ferroamp tillkännager idag att man kompletterar sin EnergyHub-plattform med likströmsladdare för elbilar. Fördelen med denna teknik, där effektiv laddning av elbilar kan kombineras med lokal solel produktion och energilagring, är nya möjligheter att ladda elfordon i stadsmiljö utan stora infrastrukturuppgraderingar. Den första produkten i denna produktserie är en snabbladdare på 50 kW. Den kommer att visas under Hannovermässan 1-5 april, i samarbete med projektpartnern Chargestorm. Den kommer också visas under mässan Intersolar i Munchen den 15-17 maj. Den andra produkten, med planerad leverans under första halvan av 2020, är en mindre likströmsladdare som kan konfigureras för effekter upp till 24kW. Likströmsladdarna är förberedda för bidirektionell funktion, s k V2G (Vehicle to Grid) där elbilens batteri kan användas som en del av fastighetens energilager.

2019-03-25

Ferroamp har idag tillkännagett ett nytt spännande samarbete med en italiensk projektutvecklare inom förnyelsebar energi; Noka Service Srl. Avtalet innefattar distribution av Ferroamps EnergyHub med tillbehör. Det inkluderar också projektutveckling, där EnergyHub systemet används som grundplattform. I tillägg till avtalet, kommer en första mindre pilotorder till Italien att levereras inom den närmaste månaden. Pilotordern kommer att innehålla en EnergyHub och 2 stycken SSO. Ordern kommer att spela en viktig roll för att visa principerna för Ferroamps plattform för den italienska marknaden.

2019-03-21

Ferroamp Elektronik AB lanserar tillsammans med den svenska batteritillverkaren Nilar, ett nytt energilager optimerat för villamarknaden. Paketet består av Ferroamps 14 kW EnergyHub kompletterat med ett 5,76 kWh energilager från Nilar. Med ett paketpris på 32 999 kronor inklusive moms efter gällande batteribidrag* får en villaägare en lösning som utöver energilagring även kan ta emot solenergi från egna solceller och optimerar husets energianvändning. Inkluderat i paketet finns också Ferroamps unika fasbalansering som möjliggör minimering av villans huvudsäkring och elnätavgift.

2019-03-15
Regulatorisk

Fortsatt stark orderingång för Ferroamp

Helåret 2018

 • Nettoomsättning uppgick till 15 804 (10 434)tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 627 (-7 480)tkr
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -2,40 (-1,74)kr
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.
2019-02-28
Regulatorisk

Ferroamp Elektronik AB (publ) (Ferroamp) meddelar idag att Bolagets nyemission om 40 MSEK tecknats till ca 90,2 % fördelat på ca 825 st tillkommande ägare. Teckningar erhölls dels från allmänheten, dels från ingångna teckningsåtaganden och därtill genom kvittningar av ersättningar till garanter. Teckningar från garantikonsortiumet behövde inte tas i anspråk.

<<
1
...
9
10
11
12
>>