Pressmeddelanden

Delårsrapport januari-mars 2019

Ferroamp fördubblar både omsättning och orderingång under Q1-2019

Första kvartalet 2019

 • Nettoomsättning uppgick till 5 953 (2 628) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 276 (-3 147) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,51 (-0,68) SEK

Finansiell sammanställning  

KSEK jan-mar
2019
jan-mar
2018
jan-dec
2018
Nettoomsättning 5 953  2 628 15 804
Rörelseresultat efter finansiella poster -9 340 -3 168 -11 744
Balansomslutning 43 620 11 016 20 145
Soliditet (%)  64,38  25,09 18,30
Resultat per aktie, SEK 1 -1,51 -0,29 -2,40
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 242 -4 991 -14 897


1
Jämförelsetalen har räknats om med anledning av split 25:1.

Väsentliga händelser under januari - mars 2019

 • Under kvartalet genomfördes en nyemission som inbringade totalt 33,9 MSEK inklusive kostnader för emissionen. Engångskostnader för emissionen på 5,4 MSEK belastar kvartalets resultat.
 • Bolagets aktie handlas från och med 22 mars 2019 på Nasdaq First North.
 • Ett strategiskt partnerskap har inletts med Kraftpojkarna, marknadsledande leverantör av lösningar för solenergi.
 • Ett nytt energilagerpaket för hemmabruk har lanserats tillsammans med Nilar.
 • Ett nytt samarbete har inletts med en italiensk projektutvecklare inom förnyelsebar energi, Noka Service Srl. Avtalet innefattar distribution av Ferroamps EnergyHub med tillbehör.
 • Bolaget tillkännager att man avser att komplettera EnergyHub med en likströmsladdare för elbilar.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Fortsatt stark orderingång på alla områden gör att bolaget kan hålla fast vid planen att dubbla omsättningen för 2019. 
 • I april erhölls en order på drygt 2 MSEK från Integrate Renewables och Skanska för levereras till Orkdal Folkehelsesenter i Norge. 
 • I april tecknades ett samarbetsavtal med Elkedjan AB med syfte att främja försäljning av Ferroamps produkter via Elkedjans distributionsnät
 • Årsstämman 2019 beslutade om ett incitamentsprogram för ledning och medarbetare.
 • Årsstämman valde in Anders Persson som ny ordinarie styrelseledamot.

Kommentarer från VD

Ferroamp fördubblar både omsättning och orderingång under Q1-2019

Både försäljning och nettoomsättning utvecklas starkt under årets första kvartal och Ferroamp följer sin plan att dubbla omsättningen 2019. Samtidigt har Bolaget genomfört en lyckad emission och en notering på Nasdaq First North.

Nettoomsättningen uppgick till 5,9 MSEK vilket är en ökning med 126 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018. Orderingången under kvartalet uppgick till 6,6 MSEK vilket är en ökning med 160 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018. Med en orderstock vid slutet av kvartalet på 9,5 MSEK samt en fortsatt stark orderingång under april 2019, kan vi därför hålla fast vid vår plan att dubbla omsättningen för 2019.

Marknad och försäljning
Bolaget bygger vidare mot en stabil kanalstruktur där drygt 80 procent av inkomna order går genom redan etablerade kanaler. Vårt strategiska arbete att knyta samarbetsavtal med nya viktiga kanaler fortsätter. I april ingick vi ett avtal med Elkedjan AB som har mer än 1 600 elektriker på 190 orter i Sverige. Avtalet innebär att Elkedjan kommer att lagerföra delar av Ferroamps sortiment, vilket möjliggör en mer långsiktig planering av vår tillverkning. I februari inledde Bolaget också diskussioner med Kraftpojkarna AB om ett strategiskt samarbete. Både Kraftpojkarna och Elkedjan är starka samarbetspartners och nyckelaktörer på den svenska marknaden för solenergi-, energilager- och laddstationer för elfordon.
Internationellt fortsätter vårt samarbete med Integrated Renewables AS i Norge och Orkdalordern på drygt 2 MSEK i april bekräftar att Norge kommer att bidra med mellan 10 - 20 procent av 2019 års omsättning.
I mars skrev vi ett samarbetsavtal med Noka Service Ltd Italien. Där pågår nu beredning för att vi skall uppfylla lokal italiensk standard och försäljningen beräknas ta fart i slutet av året. Ferroamp ställde ut på Intersolar i München den 15-17 maj. Det är Europas största mässa för distribuerade energisystem för solenergi, energilager och billaddare och Bolaget förhandsvisade bl a den snabbladdare som utvecklats tillsammans med Chargestorm. Vi hade också release av en ny energilagerlösning som utvecklats tillsammans med Sunwoda Energy Storage i Kina.
Arbetet med att utveckla vår hemsida www.Ferroamp.com har inletts. Detta kommer att förstärka vår kommunikation med kunder och distributörer och kommer att ge ett bättre stöd i köpprocessen. Den första versionen lanseras i slutet av maj.

Teknologi och produkter
Under Q1 har ett nytt mindre batteri (5,75 kWh) från Nilar kvalificerats. Batteriet utgör tillsammans med Ferroamps EnergyHub ett starkt paket för villamarknaden.
Våra strategiska initiativ inom området fortskrider med programmet Industrialisering 2.0 med syfte att optimera vårt produktsortiment för större produktionsvolymer. Den första produkten kommer att vara klar för leverans under Q4 2019.
Parallellt driver vi utveckling av snabbladdare för elbilar som även den skall vara klar i slutet av året. Den ökade kundaktiviteten leder till ett växande supportbehov som vi möter med ett antal aktiviteter som förbättrar kundbemötandet, användarmanualer och mjukvarustöd.

Montage och logistik
Våra kraftiga tillväxtplaner ställer höga krav på uppbyggnad av produktionskapacitet; i det korta perspektivet fokuseras arbetet på att öka kapaciteten i vår egen verkstad via ökning av personalstyrkan samt outsourcing av delmontage. På lite längre sikt arbetar vi mot att lägga ut tillverkning av kompletta produkter. För detta är vårt strategiska initiativ Industrialisering 2.0 fundamentalt.

Finansiering
Den lyckade noteringen på Nasdaq First North känns som en historisk milstolpe för bolaget. Det var mycket arbete att få nödvändiga strukturer och processer på plats men nu har vi skapat en stark plattform för vår fortsatta expansion. Marknadens positiva respons på aktien ger oss också fortsatt energi.
Ända sedan bolaget startade har vi målmedvetet och metodiskt byggt Ferroamp för att bli ledande inom sitt teknikområde. Med den stärkta kassan och nya samarbetspartners har vi nu ännu bättre förutsättningar för att ta nästa steg i vår tillväxtresa. Fortsatt långsiktig utveckling av vår kapitalbas och finansiella ställning för expansion av kunder, marknader och produkter är en nyckelfråga för ledning och styrelse.

Ett starkt kvartal med hög kundaktivitet och mer än en fördubbling av både order och fakturering! Med en fortsatt stark orderingång och fakturering under april känner jag att vi följer vår plan för 2019. Marknaden där ute är i stark expansion och Ferroamp har en unik plattform som kunder och marknad efterfrågar. Vi ligger rätt positionerade och vi har fått upp en bra fart på vår spännande resa!

Olof Heyman, VD

2019-05-22

Kontakt:
Olof Heyman, VD, telefon 070 585 57 90, eller
Björn Jernström, CTO och grundare av Ferroamp, telefon 070 930 89 82.

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Ferroamp Elektronik AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 08:30 CET

Om Ferroamp Elektronik
Svenska Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag/ ägare, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.
G&W Fondkommission är Certified Adviser: e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

2019-10-15
Regulatorisk

Ferroamp Elektronik AB har skrivit avtal med Hongkongbaserade Trio Engineering för kontraktstillverkning av Ferroamps nya generation av solsträngsoptimerare (SSO) till EnergyHub plattformen. Förutom leveranser i november av verktyg och nollserie kommer de ordinarie leveranserna att börja under Q1 2020.

2019-08-26
Regulatorisk

VD för Ferroamp Elektronik AB, Olof Heyman, kommer på grund av hälsoskäl att lämna sin post under hösten. Styrelsen har inlett processen med att rekrytera en ny VD. Fram till dess att en permanent VD är utsedd kommer Björn Jernström, idag CTO och tillika grundare av bolaget, utnämnas till tillförordnad VD.

2019-08-22
Regulatorisk

Andra kvartalet 2019

 • Nettoomsättning uppgick till 9 866 (2 323) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 888 (-4 514) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,40 (-0,98) SEK
2019-07-11
Regulatorisk

Teckningsoptionsprogram 2016/19 riktade till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Ferroamp Elektronik AB (publ), löpte ut 30 juni 2019. Samtliga utestående teckningsoptioner i programmet har nu tecknats och bolaget kommer att tillföras 1,35 MSEK, exklusive emissionskostnader.

2019-07-05
Regulatorisk

Ferroamp fortsätter sin tillväxtresa och förstärker ledningsgruppen för ett ökat strategiskt och operationellt fokus för expansion inom Sverige och internationellt. Kerstin Wähl utses till ny CFO och Niclas Wadestig utses till ny Head of Marketing and Sales. Båda tillträder i september 2019.

2019-07-04
Regulatorisk

Styrelsen för Ferroamp Elektronik AB (publ) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2019 beslutat att rikta en nyemission till Första AP-fonden på totalt 817 670 aktier till ett pris om 28,44 kronor per aktie. Bolaget kommer därmed att tillföras ca 23,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Priset per aktie i nyemissionen har fastställts genom en genomsnittsberäkning av den volymviktade kursen de tio senaste handelsdagarna beräknat fr o m 2019-06-19 och med en rabatt om 5 %.

2019-06-25
Regulatorisk

Styrelseledamoten Karl Elfstadius har av personliga skäl och på egen begäran valt att avgå ur styrelsen i Ferroamp Elektronik AB (publ). Karl har varit styrelseledamot sedan 2014 och fram till idag.

2019-06-12
Regulatorisk

Nätkoncessionsutredningen överlämnade på måndagen sitt betänkande "Moderna tillståndsprocesser för elnät" (SOU 2019:30) till regeringen. Betänkandet föreslår bland annat två nya undantag i koncessionsförordningen för delning av energi och för produktionsnät.

2019-05-22
Regulatorisk

Ferroamp fördubblar både omsättning och orderingång under Q1-2019

Första kvartalet 2019

 • Nettoomsättning uppgick till 5 953 (2 628) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 276 (-3 147) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,51 (-0,68) SEK
1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

IR-kontakt

Kerstin Wähl CFO
kerstin.wahl@ferroamp.se
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up