Ferroamp AB (publ) - Delårsrapport Kvartal 1 2023

Perioden i sammandrag

2023 januari-mars

 • Nettoomsättning: 95 051 kSEK (41 541)
 • EBITDA: -27 097 kSEK (-5 081)
 • EBITDA, %: -28,5 (-12,2)
 • Resultat efter finansiella poster: -30 691 kSEK (-6 861)
 • Balansomslutning: 246 016 kSEK (196 091)
 • Soliditet, %: 53 (74)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -2,09 (-0,51)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: -55 860 (-8 666)

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Ferroamp går in i 2023 med en rekordhög orderstock
 • Ferroamp rekryterar ny utvecklingschef
 • Åtta kvarter med PowerShare invigda i Göteborg
 • Samarbete med Varberg Energi om balanstjänster
 • Kent Jonsson ny vd
 • Ferroamp har fördubblat produktionen av stora system
 • Nya styrelseledamöter föreslagna

Finansiell sammanställning

    jan-mar 2023 jan-mar 2022 Helår 2022 Helår 2021 Helår
2020
Helår
2019
Helår
2018
 kSEK                
Nettoomsättning   95 051 41 541 205 112 110 218 76 772 45 838 15 804
EBITDA   -27 097 -5 081 -46 238 -35 729 -27 776 -22 641 -10 762
EBITDA%   -29% -12% -23% -32% -36% -49% -68%
Resultat efter finansiella poster   -30 691 -6 861 -54 262 -41 102 -33 138 -24 203 -11 744
Balansomslutning   246 016 196 091 236 952 188 913 144 778 57 761 20 145
Soliditet (%)   53 74 68 80 80 58 18
Resultat per aktie, före och efter utspädning -2,09 -0,51 -3,84 -3,19 -3,10 -3,22 -2,40
Kassaflöde från den löpande verksamheten -55 860 -8 666 -61 658 -42 065 -25 790 -29 653 -14 899

Vd Kent Jonsson kommenterar perioden

Lönsamhet och fortsatt tillväxt i fokus 

Nettoomsättningen för kvartalet på 95 MSEK, är igen all-time-high, och en ökning med hela 129 procent jämfört med samma kvartal förra året. Vi måste nu fortsätta vår tillväxtresa samtidigt som vi stärker vår marginal. Fokus ligger på att öka produktionstakten av vårt villasystem EnergyHub 14.

Efterfrågan på Ferroamp-systemet fortsätter att öka. I början av januari låg orderstocken inför 2023 på 350 MSEK och våra leveranser går bättre än plan. Nettoomsättningen för första kvartalet ligger på 95,1 (41,5) MSEK och innebär återigen ett rekordkvartal. Under mars månad var nettoomsättningen högre än under hela förra årets första kvartal.

Efter en månad i vd-rollen kan jag konstatera att vi befinner oss i en spännande tillväxtfas där både efterfrågan och produktionstakt ökar kraftigt. Vi behöver nu mer kraftfullt fokusera på att få upp våra marginaler som under kvartalet försämrats på grund av vår mix av sålda produkter. Marginalen på det större systemet, EnergyHub XL, är lägre än marginalen på villasystemet EnergyHub 14.

Vi har prioriterat och också lyckats genomföra strategiskt viktiga försäljningar av större XL-system till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Tack vare att produktionen av EnergyHub XL har nått det satta målet för produktionstakt har vi kunnat femdubbla försäljningen till detta viktiga kundsegment. Fokus för att nå lönsamhet på kort och medellång sikt ligger på att även få upp produktionstakten av villasystemet EnergyHub 14.

På längre sikt kommer lönsamheten på våra produkter stärkas avsevärt genom att vi under 2024 introducerar viktiga designförändringar ur ett industrialiserings- och produktionsperspektiv.

Förbättrad tillgång på komponenter

Under hela förra året påverkades både vår möjlighet att leverera våra produkter och lönsamheten negativt av den globala komponentbristen. Köp av alternativa komponenter till ett högre spotpris innebar stora kostnader men prioriterades för att kunna fortsätta leverera till kund.

De globala leveranskedjorna har förbättrats men har ännu inte helt normaliserats. Tillgången till komponenter har förbättrats jämfört med 2022, men spotkostnaden under första kvartalet för att köpa in komponenter till vår produktion är fortsatt betydande. För att minska vårt beroende av spotköp fortsätter vi att knyta till oss fler leverantörer för samma komponenter.

Ökad marknadspotential och distribution

Det finns en större potential att växa på marknaden i Sverige än vad bedömningen var så sent som för ett år sedan. Vår ökade produktionstakt kommer vi under närmsta året att använda för att fokusera på att stärka vår inhemska försäljning. Vi har idag ett starkt grossistnät som vi stärker ytterligare genom att knyta till oss Sveriges ledande el- och teknikgrossist Elektroskandia. Tillsammans med dem och våra befintliga partners har vi goda möjligheter att nå installatörer och slutkunder i hela landet.

Utveckling av balanstjänster

Samtidigt som vi arbetar med att förbättra våra marginaler så utvecklar vi också hela tiden funktionaliteten i våra produkter.

I februari skrev vi under en avsiktsförklaring med Varberg Energi och inledde ett pilotprojekt om utveckling av balanstjänsten FCR-D som innebär att batteriägare mot betalning kan bidra till att hålla frekvensen i elnätet konstant i samband med störningar. Det är en mycket spännande marknad som kan innebära betydande förtjänster för batteriägare.

Jag ser fram emot hur vi under det närmaste året kommer kunna kombinera en lönsammare tillväxt med produktutveckling och innovation inom ett område som är i ständig utveckling. Det flexibla Ferroamp-systemet är ett perfekt verktyg för både små och stora fastighetsägare när det gäller att skaffa sig kontroll över elanvändning, elkostnader och bidra till den gröna omställningen.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Breitung, CFO               070-340 76 79
Kent Jonsson, VD                       073-810 00 01

Detta är sådan information som Ferroamp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2023 klockan 08.00.

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: https://investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/
För mer information, vänligen besök: https://ferroamp.com/

Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

2023-06-02

Ferroamps VD, Kent Jonsson, köper 285 000 teckningsrätter i företagets företrädesemission.  Teckningsrätterna som finns tillgängliga för försäljning hos Carnegie säljs av Ferroamps grundare Björn Jernström som avser använda likviden för att finansiera sin egen teckning i emissionen.

2023-05-26
Regulatorisk

Styrelsen i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") beslutade den 15 maj 2023, med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämman den 10 maj 2023, om en fullt garanterad nyemission om högst 16 171 047 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, motsvarande cirka 220 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till transaktionen ("Företrädesemissionen"). Med anledning av Företrädesemissionen offentliggör Bolaget ett prospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds den 29 maj 2023.

2023-05-26
Regulatory

The Board of Directors of Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" or the "Company") resolved, on 15 May 2023, pursuant to the authorization granted by the Company's Annual General Meeting held on 10 May 2023, on a fully guaranteed issue of a maximum of 16,171,047 shares with preferential rights for the Company's shareholders, corresponding to approximately SEK 220 million before deductions of costs attributable to the transaction (the "Rights Issue"). By reason of the Rights Issue, the Company publishes a prospectus which today has been approved by the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen). The subscription period in the Rights Issue will commence on 29 May 2023.

2023-05-15
Regulatorisk

INSIDERINFORMATION; Styrelsen i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämman den 10 maj 2023, beslutat om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst 16 171 047 aktier, motsvarande cirka 220 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till transaktionen ("Företrädesemissionen").  Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 13,60 kronor per aktie. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom en kombination av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar att teckna aktier och garantiåtaganden. Därutöver har styrelsen, som ett resultat av en strategisk översyn, beslutat att anta nya finansiella mål.

2023-05-15
Regulatory

INSIDE INFORMATION; The Board of Directors of Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" or the "Company") has today, pursuant to the authorization granted by the Company's Annual General Meeting held on 10 May 2023 (the "AGM"), resolved on a fully guaranteed issue of a maximum of 16,171,047 shares with preferential rights for the Company's shareholders, corresponding to approximately SEK 220 million before deductions of costs attributable to the transaction (the "Rights Issue"). The subscription price in the Rights Issue has been set to SEK 13.60 per share. The Rights Issue is fully guaranteed through a combination of subscription undertakings, declarations of intent to subscribe for shares and guarantee commitments. In addition, the Company's Board of Directors has, as a result of a strategic review, resolved to adopt new financial targets.

2023-05-10
Regulatorisk

Årsstämman 2023 i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") hölls idag den 10 maj 2023 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

2023-05-08
Regulatorisk

Perioden i sammandrag

2023 januari-mars

 • Nettoomsättning: 95 051 kSEK (41 541)
 • EBITDA: -27 097 kSEK (-5 081)
 • EBITDA, %: -28,5 (-12,2)
 • Resultat efter finansiella poster: -30 691 kSEK (-6 861)
 • Balansomslutning: 246 016 kSEK (196 091)
 • Soliditet, %: 53 (74)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -2,09 (-0,51)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: -55 860 (-8 666)
2023-05-05
Regulatorisk

Ferroamp har tecknat distributionsavtal med Sveriges ledande el- och teknikgrossist, Elektroskandia. Med avtalet ökar Ferroamps förmåga att nå ut till installatörer och kunder i hela Sverige.

2023-04-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Ferroamp AB (publ), 556805-7029, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl. 10:00 hörsalen på Convendum, Birger Jarlsgatan 57, Spårvagnshallarna i Stockholm.

2023-04-05
Regulatorisk

INSIDERINFORMATION; Styrelsen i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") offentliggör härmed avsikten att besluta om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, motsvarande cirka 220 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till transaktionen ("Företrädesemissionen"). Bolagets årsstämma som äger rum den 10 maj 2023 ska föreslås att bemyndiga styrelsen om att besluta om Företrädesemissionen och dess villkor.

2023-04-05
Regulatory

INSIDER INFORMATION; The Board of Directors of Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" or the "Company") hereby announces the intention to resolve on a fully guaranteed issue of new shares with preferential rights for the Company's shareholders, corresponding to approximately SEK 220 million before deductions of costs attributable to the transaction (the "Rights Issue"). The Company's Annual General Meeting, taking place on 10 May 2023 (the "AGM"), will propose to authorize the Board of Directors to resolve on the Rights Issue and the terms thereof.

2023-03-31
Regulatorisk

Ferroamps valberedning föreslår sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, med omval av Ylwa Karlgren som ordförande, för beslut vid årsstämman. Som nya ledamöter föreslås Claes Mellgren, grundare och tidigare VD och koncernchef för AQ Group (publ) och Maha Bouzeid, tidigare Executive Director and Head of Growth på Polarium. Björn Jernström och Stefan Jakelius har avböjt omval. Övriga styrelseledamöter föreslås för omval.

1
2
...
15
>>