Pressmeddelanden

Ferroamp AB (publ) - Delårsrapport Kvartal 3 2022

Perioden i sammandrag

2022 juni-september

 • Nettoomsättning 47 965 kSEK (28 957)
 • EBITDA -8 272 kSEK (-8 586)
 • EBITDA, % -17,2 (-29,7)
 • Resultat efter finansiella poster -11 100 kSEK (-9 939)
 • Balansomslutning 249 775 kSEK (120 244)
 • Soliditet, % 76 (73)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,76 SEK (-0,81)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 491 kSEK (-14 677)

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Ferroamp fördubblar produktionen
 • Ferroamp expanderar - tecknar tillverkningsavtal med Kitron
 • Stort intresse för Ferroamp på Elmässan
 • Högt betyg i kundundersökning

Finansiell sammanställning

 

 

 

 

 

kSEK

jul-sep 2022

jul-sep 2021

jan-sep 2022

jan-sep 2021

Helår
2021

Nettoomsättning

47 965

28 957

141 908

88 032

110 218

EBITDA

-8 272

-8 586

-18 818

-24 613

-35 729

EBITDA%

-17%

-30%

-13%

-28%

-32%

Resultat efter finansiella poster

-11 100

-9 939

-25 820

-28 527

-41 102

Balansomslutning

249 775

120 244

249 775

120 244

188 913

Soliditet (%)

76

73

76

73

80

Resultat per aktie, SEK

-0,76

-0,81

-1,83

-2,32

-3,19

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-9 491

-14 677

-25 704

-46 190

-42 065

Vd Krister Werner kommenterar perioden

Ferroamp fortsätter att växa

Nettoomsättningen på 48 miljoner kronor för kvartalet innebär en ökning med 66 procent jämfört med samma kvartal förra året. De traditionellt sett något lugnare sommarmånaderna avseende orderingång följdes av ett september som är den i särklass starkaste månaden i företagets historia. Vi gör vårt näst bästa kvartal någonsin och de tre första kvartalen i år har nettoomsättningen ökat med 61 procent.

Försäljningen ökar i alla segment men det är fortsatt på marknaden för villasystem som ökningen går fortast. Där är beslutsprocesserna kortare och elprisökningarna ger därför ett snabbare genomslag på intresset för energioptimering. Få kan ha missat det ökade intresset för solceller bland villaägare och nyhetssändningarna fylls med exempel på hur privatpersoner blir elproducenter. Därmed växer marknaden för växelriktare och vi plockar dessutom marknadsandelar där. Med smart styrning, likströmsnät och fasbalansering är EnergyHub så mycket mer än en växelriktare och det är glädjande att fler och fler nu ser fördelarna med att framtidssäkra sina elsystem.

Orderboken är extremt god och försäljningen hade kunnat vara ännu högre om den inte begränsats av produktionskapaciteten. Resultatet belastas också av de höga kostnader som orsakas av bristen på komponenter på världsmarknaden. Att företaget ännu inte visar lönsamhet beror dels på att vi prioriterat att lösa dessa problem dels på att produkterna ännu inte är fullt ut industrialiserade.

Vi investerar för tillväxt

Under kvartalet har vi tecknat två avgörande produktionsavtal. Produktionskapaciteten ökar genom ett utökat samarbete med svenska NOTE, som tillverkar den större EnergyHub XL och ett nytt avtal med norska Kitron som ska tillverka det vägghängda systemet EnergyHub Wall. Både NOTE och Kitron är stora globala aktörer och Kitrons tillverkning sker i Polen. Vi har nu totalt fyra olika tillverkare med produktion i Sverige, Polen och Kina.

Bristen på framför allt elektronikkomponenter innebär fortfarande en utmaning och vi bedömer att den kommer att bestå åtminstone första halvåret 2023, men marknadsläget är extremt svårbedömt. Sammarbetena med Note och Kitron ger oss dock tillgång till ytterligare kontakter med globala leverantörer samtidigt som vi förstärkt vår egen inköpsavdelning. Under 2022 har stora investeringar gjorts i detta arbete för att skapa en skalbar och lönsam plattform för fortsatt tillväxt. Detta gör oss också mer flexibla inför framtiden.

Ökad efterfrågan på batterier

En av de tydligaste förändringarna på marknaden är hur intresset för batterisystem ökar. På villasidan har batterier tidigare främst varit för entusiaster men de volatila elpriserna innebär att många nu ser det som en ekonomiskt fördelaktig investering. Enligt Skatteverkets statistik hade privatpersoner redan i juli sökt grönt avdrag för dubbelt så stora investeringar i energilager som under hela förra året. För Ferroamp innebär detta inte bara att batteriförsäljningen ökar utan att batterier nu, vid sidan om solceller, blivit ett draglok i försäljningen av hela EnergyHub-systemet.

Kriget påverkar

Vi ser med stor oro och sorg på utvecklingen av Rysslands krig mot Ukraina och de ofattbara mänskliga tragedier som följer i dess spår. Energi har nu också blivit ett vapen i kriget och vilka följder det kan få för människor och stabiliteten i övriga Europa är ännu oklart. För oss på Ferroamp innebär det samtidigt att vi känner en förstärkt mening i vårt arbete då våra produkter kan ge alla som äger en fastighet möjlighet att ta kontroll över sin elanvändning och sina elkostnader samtidigt som de bidrar till att avlasta det hårt ansträngda elnätet.

Kundperspektivet i fokus

Kundens perspektiv och behov är centralt för oss och den kanske viktigaste siffran från kvartalet kommer inte från räkenskaperna utan från den kundundersökning som vi skickat ut till både slutkunder, återförsäljare och installatörer. I undersökningen svarar hela 73 procent att de starkt skulle rekommendera Ferroamp till andra. Detta är ett kvitto på att vi är på rätt väg på resan mot att systemet ska vara enkelt att köpa, enkelt att installera och enkelt att använda. Resultatet ger oss kraft i vårt fortsatta arbete med att expandera till nya marknader och att utveckla nya tjänster som bidrar till att våra kunder kan delta aktivt i den gröna energiomställningen.

Krister Werner, vd

Detta är sådan information som Ferroamp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2022 klockan 08.00.

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, vd  076-535 86 64
Fredrik Breitung, CFO/IR  070-340 76 79

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: https://investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen besök: https://ferroamp.com/

Om Ferroamp Elektronik

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps patenterade EnergyHub är en smart växelriktare som utgör hjärnan i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager kan maximeras. Genom att vara flexibelt och skalbart är systemet framtidssäkert och ger alla som äger en fastighet möjlighet att ta kontroll och aktivt delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps stamaktie handlas under kortnamn FERRO med ISIN-kod SE0012229920.
Ferroamps Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market är G&W Fondkommission,
 +46(0)8-503 00 050, ca@gwkapital.se. Mer information finns på bolagets hemsida: https://ferroamp.com/

2023-01-11
Regulatorisk

Ferroamp AB (publ) utser Magnus Lindberg till ny utvecklingschef

2023-01-09
Regulatorisk

Efterfrågan på Ferroamps energioptimeringssystem för fastigheter fortsätter att öka. Inför 2023 har de stora grossister och installatörer som säljer företagets produkter i Sverige redan tecknat ordrar för rekordhöga 350 MSEK som till största delen kommer att levereras under första halvåret.

2022-12-21
Regulatorisk

Allt fler ser nu möjligheten att lagra energi i batterier. Hos Ferroamp har försäljningen av energilager mångdubblats under året och även hur batterierna används har förändrats.

2022-11-16
Regulatorisk

Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp") styrelse meddelar härmed att Krister Werner som varit bolagets VD sedan februari 2020 lämnar sin befattning. Fredrik Breitung som idag är bolagets CFO har utsetts till t f VD och kommer att upprätthålla CFO-rollen parallellt med rollen som t f VD fram till dess att en permanent VD är på plats.

2022-11-09
Regulatorisk

Perioden i sammandrag

2022 juni-september

 • Nettoomsättning 47 965 kSEK (28 957)
 • EBITDA -8 272 kSEK (-8 586)
 • EBITDA, % -17,2 (-29,7)
 • Resultat efter finansiella poster -11 100 kSEK (-9 939)
 • Balansomslutning 249 775 kSEK (120 244)
 • Soliditet, % 76 (73)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,76 SEK (-0,81)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 491 kSEK (-14 677)

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Ferroamp fördubblar produktionen
 • Ferroamp expanderar - tecknar tillverkningsavtal med Kitron
 • Stort intresse för Ferroamp på Elmässan
 • Högt betyg i kundundersökning
2022-11-04
Regulatorisk

I enlighet med beslut på årsstämman den 12 maj 2022 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets fyra röstmässigt största ägare som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp").

2022-08-25
Regulatorisk

Perioden i sammandrag

2022 april-juni

 • Nettoomsättning 52 402 kSEK (37 703)
 • Resultat efter finansiella poster -7 860 kSEK (-8 656)
 • EBITDA -5 464 kSEK (-7 337)
 • EBITDA, % -10,4% (-19,5%)
 • Balansomslutning 253 090 kSEK (132 809)
 • Soliditet, % 80 (73)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,56 SEK (-0,71)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 545 kSEK (-22 343)

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • eComExpo - för framtidens fossilfria nyttotrafik
 • eCarExpo - Nordens största elbilsmässa
 • Ferroamp rapporterar rekordomsättning för första kvartalet 2022
 • Ferroamp stärker marknadsorganisationen
 • Ferroamp genomför en riktad nyemisson och tillförs 60 MSEK
 • Ferroamp utser Fredrik Breitung till ny CFO
 • Ferroamp flyttar till nya större lokaler i Umami Park
2022-06-22
Regulatorisk

Ferroamp AB (publ) utser Fredrik Breitung som interim CFO.

2022-05-24
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

2022-05-24
Regulatory

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE WOULD NOT BE IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE SEE IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

2022-05-24
Regulatory

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE WOULD NOT BE IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE SEE IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

1
2
...
7
>>