Pressmeddelanden

Ferroamp Elektronik AB - Bokslutskommuniké 2020

Perioden i sammandrag

Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 20.074 (18.905) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9.123 (-6.547) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,74 (-0,72) SEK

Helåret 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 76.772 (45.838) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -33.138 (-24.203) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -3,10 (-3,22)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 • Ferroamp gör ny stor Europeisk systemaffär tillsammans med Nilar och Indutecc
 • Ferroamp officiell leverantör till svenska paviljongen på världsutställningen Expo 2020 i Dubai
 • Ferroamp förstärker ledningen med Åsa Hedman som Chief Communication Officer och Charlotte Eisner som Chief Commercial Officer
 • Prisvinnande solsträngsoptimerare levereras i volym

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Ferroamp bygger starkare organisation för forskning och utveckling - förstärker ledningen med Carl Heyman som Chief Development Officer

KSEK okt-dec
2020
okt-dec
2019
jan-dec
2020
jan-dec
2019
Nettoomsättning 20 074 18 095 76 772 45 838
Resultat efter
finansiella poster
-9 123 -6 547 -33 138 -24 203
Balansomslutning

144 778

52 761 144 778 52 761
Soliditet (%) 80 58 80 58
Resultat per aktie, SEK -0,74 -0,72 -3,10 -3,22
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
-4 146 -3 952 -25 790 -29 653

VD Krister Werner kommenterar perioden

Ferroamp under tillväxt

Under det gångna året har Ferroamp glädjande kunnat visa stark tillväxt trots stora utmaningar. Under 2020 var vår nettoomsättning 167% av 2019 års nettoomsättning. Vi har visat att vi är väl positionerade på en marknad som snabbt utvecklas i takt med ökad efterfrågan på hållbara alternativ i den pågående elektrifieringen av samhället.

Vi gör viktiga affärer i alla segment

Vi har under 2020 genomfört ett antal viktiga affärer tillsammans med våra partners och kunder. Vi har valts som leverantör i viktiga utbyggnads- och förändringsprojekt när städer och områden ska öka sin kapacitet och utvecklas med förnyelsebar energi. Intressanta milstolpar har nåtts tillsammans med olika kundgrupper, såväl kommunala fastighetsbolag som bostadsrättsföreningar, kommersiella fastigheter men även mindre hus och villor. Vi har även genomfört affärer där vi stödjer nätbolag i deras utmaning att hantera kapacitet. I affärerna visar vi bredd och förmåga att lösa viktiga kapacitetsfrågor åt våra kunder och samhället.

Europa ligger runt hörnet

Under 2020 har vi fortsatt vårt arbete mot internationalisering och gjort flera betydelsefulla affärer utomlands, framförallt i Holland. Resan mot den internationella marknaden fortsätter under 2021, med fokus på Europa. Vi kommer stegvis att utveckla organisationen och förbereda vår expansion, för att öka vår internationella närvaro under andra halvåret 2021.

Teknikledarskap

Vi har fortsatt att visa vår teknikhöjd och har under året uppmärksammats på flera sätt. Den mest prestigefulla utmärkelsen är att vi för tredje gången vann InterSolar Award med vår nya Solsträngsoptimerare.

Tillsammans med några av våra viktiga svenska samarbetspartners har vi på Ferroamp blivit utsedda till officiell leverantör till svenska paviljongen vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Vi levererar det smarta energisystem som styr solceller och energilager i byggnaden. Det är ett prestigefullt uppdrag som ger oss möjligheten att för en internationell marknad visa vår unika teknik på en central plats i Sveriges representation under 2021-2022.

Stark prestation under 2020 trots utmaningar

Året har kantats av ett antal olika utmaningar till stor del beroende på pandemin men även på grund av förändringar i regelverk för våra slutkunder och partners. 2020 inleddes med en stark förväntan och orderingång som sedan förbyttes i en något trevande utveckling bland kommersiella fastigheter, bostadsrättsföreningar och allmännytta till följd av osäkerheter i den ekonomiska utvecklingen. Marknaden för mindre fastigheter och småhus växte bra under våren, trots att vi stötte på utmaningar i materialförsörjning från Asien. De förändringar i regelverk till småhus för utbyggnad av solel som trädde i kraft i Sverige under sommaren, ledde dock till en inbromsning och en betydligt sämre utveckling inom villasegmentet under årets sista månader. Vi drabbades också av leveransproblem och störning hos en av våra viktiga partners under hösten, vilket påverkade slutet på året negativt för oss.

Trots utmaningarna har vi på Ferroamp lyckats prestera vårt bästa halvår omsättningsmässigt någonsin under hösten. Detta är ett bevis på vår styrka som organisation och företag. Vi löser utmaningarna som vi ställs inför. Jag är mycket stolt över organisationen och våra medarbetare som klarar att hantera dessa utmaningar.

Vi bygger ett starkare Ferroamp med kapacitet att växa

Under fjärde kvartalet har vi fortsatt arbeta för att utveckla företaget ytterligare. Vi har stärkt vår kassa under hösten genom en nyemission för att möjliggöra satsningar framåt och samtidigt utvecklat vår ägarbas med ett antal långsiktiga starka ägare. Vi ser att intresset för oss är mycket stort, vilket är glädjande och ger oss möjligheter att satsa och utvecklas långsiktigt.

Med syftet att förflytta oss till att vara ett internationellt och kundorienterad teknikföretag fortsätter vi utveckla oss. Vi har stärkt vår organisation och ledning genom att tillföra nya kompetenser och förmågor. Jag känner mig väldigt glad och stolt över det team vi bygger framåt. Vi har lyckats attrahera flera erkänt kunniga och meriterade medarbetare till vårt team och vi fortsätter även under 2021 att skapa ett starkare Ferroamp genom att knyta till oss nyckelkompetenser. Vi har nu en bredd av erfarenhet, bakgrund och kompetens i vår organisation och ledningsgrupp. Idag består ledningen till hälften av kvinnor och till hälften av män, en mix jag ser som en styrka.

Under året har en viktig fråga varit att öka vår kapacitet att växa och leverera volym med marginal. Vi har fortsatt industrialisera och lägga ut produkter för volymproduktion. Vi ser en tydlig möjlighet till utveckling av vår marginal framåt, samtidigt som ökade kostnader kopplade till pandemin och dess påverkan på framförallt transportkostnader och komponenttillgång påverkar oss negativt.

Goda möjligheter under 2021

Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot 2021. Våren kommer med allra största sannolikhet fortsätta med en hel del utmaningar i spåren av pandemin. Vi har visat vår förmåga att hantera dessa utmaningar och fortsätter nu att utveckla oss för att växa på ett strukturerat och strategiskt sätt framåt.

Vi är på en marknad som är i stor förändring och tillväxt, väl positionerade med unika lösningar och system. Med bättre systematik och starkare organisation är vi redo att fortsätta tillväxten.

Spånga, februari 2021
Krister Werner

Detta är sådan information som Ferroamp Elektronik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021 klockan 08.30

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD 076-535 86 64
Kerstin Wähl, CFO & IR 070-657 35 10

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: https://investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/
För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp Elektronik

Ferroamp Elektronik AB, grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps stamaktie handlas under kortnamn FERRO med ISIN-kod SE0012229920.
Ferroamps Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är G&W Fondkommission, +46(0)8-503 00 050, ca@gwkapital.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ferroamp.com

2021-10-13
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

2021-10-01

Holland godkänner lokal energidelning i micronät vilket öppnar marknaden för Ferroamps Power Share-teknik. Samtidigt utvecklas samarbetet med den holländska grossisten och distributören Indutecc och dess moderbolag Schuurman-koncernen.

2021-09-23

ElectriCITY, som har högt ställda miljömål om att Hammarby Sjöstad ska bli en klimatneutral stadsdel till år 2030 använder Ferroamp system för energismarta stadsdelar.

2021-09-02

Ferroamp har tecknat samarbetsavtal med elektroniktillverkaren NOTE om volymproduktion av EnergyHub.

2021-09-01

Temat för Sveriges paviljong på världsutställningen i Dubai är "Co-creation for innovation", ett tema som Ferroamp, Soltech och Nilar tagit fasta på när de svenska bolagens samverkan kring energiförsörjningen av paviljongen visas upp på plats i Dubai.

2021-08-25

Ferroamp är en av leverantörerna som bidrar till att energiförsörjningen i den svenska paviljongen på världsutställningen i Dubai sker med förnybar energi. Systemet med solceller och energilager, styrt och optimerat av Ferroamps innovativa EnergyHub, är nu installerat inför den stundande världsutställningen som pågår från oktober till mars 2021-2022.

2021-08-24
Regulatorisk

Ferroamp välkomnar Niklas Cassel som interim Chief Commercial Officer och sätter därmed fokus på arbetet med Ferroamps säljstrategi och internationalisering. Tillsammans med Lisa Larsson Lerner, som kommer att leda det strategiska arbetet inom inköp, leverantörer och försörjningskedjor, tillförs erfarenhet och kompetens som gör Ferroamp redo för nästa steg på utvecklingsresan.

2021-08-18
Regulatorisk

Perioden i sammandrag
Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 37.703 (17.583) kSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8.656 (-8.869) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,71 (-0,87)

Första halvåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 59.075 (34.202) kSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -18.588 (-17.032) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,52 (-1,76)
2021-07-01
Regulatorisk

Från och med den 15 augusti förstärks Ferroamps organisation och ledning med Lisa Larsson Lerner, Chief Purchasing Officer, som kommer att utveckla Ferroamps strategiska arbete inom inköp, leverantörer och försörjningskedjor.

2021-06-08

Ferroamp har utsetts till finalist och därmed ett av Nordens 50 främsta framtidsbolag i den årliga entreprenörstävlingen Techarenan Challenge.

1
2
...
9
>>