Pressmeddelanden

Ferroamp Elektronik AB - Bokslutskommuniké 2021

Perioden i sammandrag
2021 oktober-december

 • Nettoomsättning 22 186 kSEK (20 074)
 • Resultat efter finansiella poster -12 575 kSEK (-9 123)
 • Balansomslutning 189 457 kSEK (144 778)
 • Soliditet 80% (80)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,97 SEK (-0,74)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 125 kSEK (-4 146)

2021 januari-december

 • Nettoomsättning 110 218 kSEK (76 772)
 • Resultat efter finansiella poster -41 102 kSEK (-33 138)
 • Balansomslutning 189 457 kSEK (144 778)
 • Soliditet 80% (80)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -3,19 SEK (-3,10)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -42 065 kSEK (-25 790)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 • Ferroamp påverkar standard för likström genom Current OS Foundation
 • Ferroamps EnergyHub börjar styra laddboxar för elbilar
 • Samarbete inleds med Assemblin El
 • Ferroamp vinner Industrins pris i Techarenan Challenge
 • Ferroamp genomför en riktad nyemission till Wallenstam och tillförs 78,4 miljoner kronor
 • Regeringen godkänner lokal energidelning
 • Ferroamp medverkar på Nordens största elbilsmässa
 • Holland öppnar marknaden för Ferroamps PowerShare-teknik

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Ferroamp inleder samarbete med Ahlsell

Finansiell sammanställning

Flerårsöversikt

kSEK Helår 2021 Helår 2020 Helår 2019 Helår 2018 Helår 2017
Nettoomsättning 110 218 76 772 45 838 15 804 10 434
Resultat efter
finansiella poster
-41 102 -33 138 -24 203 -11 744 -7 583
Balansomslutning

189 457

144 778 57 761 20 145 10 881
Soliditet (%) 80 80 58 18 5
Resultat per aktie, SEK -3,19 -3,10 -3,22 -2,40 -1,74
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
-42 065 -25 790 -29 653 -14 899 -8 215

VD Krister Werner kommenterar perioden

Starkt ökad efterfrågan - lämnar året med rekordstor orderbok
Totalt sett ökar orderingången för helåret med 121 procent jämfört med 2020 och vi går in i 2022 med en drygt sex gånger större orderbok än vid förra årsskiftet. Ferroamps lösningar är väl positionerade och efterfrågan på vårt smarta system som optimerar solenergi, batterilager och elbilsladdning i fastigheter växer kraftigt.

Årets sista kvartal var händelserikt och fyllt av positiva besked och aktiviteter. Vår ägarbas stärktes när Wallenstam, det välrenommerade fastighetsbolaget, mycket glädjande klev in som ny stark ägare genom en riktad nyemission. Vi tog stolt emot Industrins pris i Techarenan Challenge, bland 50 finalister tillika framtidsbolag - ett kvitto på att vår teknik är en framtidslösning i den pågående energiomställningen. Regelverksförändringar som tillåter lokal energidelning beslutades i både Sverige och Holland under kvartalet, vilket öppnar nya möjligheter och ökat intresse för vår patenterade teknik PowerShare. Vår konkurrenskraft ökar i takt med att kraftigt varierande och höjda elpriser stärker kundernas kalkyl för ett EnergyHub-system. Intelligent elbilsladdning, solel och ett integrerat batteri ger lägre elkostnader och ökad avkastning på investeringen. Tillsammans med vårt systematiska arbete under året återspeglas det nu i den kraftigt ökade orderingången i det fjärde kvartalet. Aldrig tidigare har ett nytt år inletts med en så stark orderbok, drygt sex gånger större än vid förra årsskiftet. Totalt sett ökar orderingången för helåret med 121 procent jämfört med 2020.

Utmaningar i leverantörsledet
Under fjärde kvartalet meddelade en av våra viktiga batterileverantörer att de stoppar sina leveranser framåt. Dagens långa leveranstider på batterier medför att ersättningsalternativ väntas först i slutet av första kvartalet 2022. Samtidigt har bristen på komponenter och halvledare i världen blivit alltmer påtaglig, vilket har påverkat produktionen och leveranser av EnergyHub under december. Vi bedömer att komponentbristproblemen kommer att kvarstå även under nästkommande år. Nettoomsättningen för året landar på dryga 110 MSEK, vilket är en ökning med 45 procent jämfört med 2020 och vi har och vi har för kvartalet ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten för första gången. Utan ovan nämnda påverkande faktorer skulle nettoomsättningen ha växt med cirka 70 procent för 2021.

Vi positionerar oss på laddmarknaden
Integrationen av laddboxar som lanserades i samband med att Ferroamp deltog på Nordens största elbilsmässa eCarExpo i Göteborg i december har skapat ökad efterfrågan på EnergyHub-systemet. Intresset är stort för våra lösningar som kombinerar och optimerar elbilsladdning, lagring och solenergi. Många söker lösningar för att ladda sin elbil utan att kraftigt öka sina elkostnader och få problem med överbelastning av huvudsäkringen. Vi fortsätter nu vårt arbete för att ta en tydlig position på marknaden för effektiv elbilsladdning.

Nya samarbetsavtal med Assemblin El och Ahlsell
Vi utvecklar kontinuerligt vårt distributionsnätverk och under årets fjärde kvartal har vi tecknat ett nytt samarbetsavtal med Assemblin El som är en del av den nordiska installations- och servicekoncernen Assemblin. Efter periodens slut har vi också ingått ett samarbetsavtal med Ahlsell som är marknadsledande på elinstallationsutrustning och material för elektriker och installatörer på den svenska marknaden och även ledande inom laddinfrastruktur för elbilar. Dessa samarbetsavtal ger oss goda möjligheter att i ökad omfattning nå ut på den snabbt växande marknaden.

Investerar för framtida lönsamhet och utökad produktionskapacitet
Vi har under året investerat i utvecklingsprojekt och industrialisering för att sänka produktkostnaden, med syfte att öka den framtida lönsamheten. Dessa investeringar kommer att fortsätta under 2022. Vår produktion är nu helt utlagd till produktionspartners och vi har jobbat framgångsrikt med att utöka produktionskapaciteten för att möta den ständigt växande efterfrågan. Trots fördyringar kopplade till pandemin såsom spotprisköp och fraktkostnader, har vi lyckats kontrollera våra kostnader och jobbat hårt för att säkerställa vår leveransförmåga.

Lovande inför 2022
Vår teknik befinner sig i skärningspunkten mellan den pågående elektrifieringen och samhällets behov av att upprätthålla vår levnadsstandard i den gröna omställningen. Den utvecklingen går inte att bromsa och är drivande i Ferroamps fortsatta tillväxt. Vi är ett starkt team av engagerade och kompetenta medarbetare, som tillsammans löser de utmaningar vi ställs inför och som arbetar oförtrutet med att skapa förutsättningar för Ferroamps utveckling. Detta tillsammans med den stora efterfrågan på våra produkter och tjänster och den starka orderingången under kvartalet gör att Ferroamps position inför 2022 ser lovande ut.

Krister Werner, vd

Detta är sådan information som Ferroamp Elektronik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022 klockan 08.00.

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD 076-535 86 64
Kerstin Wähl, CFO/IR 070-657 35 10

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: https://investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen besök: https://ferroamp.com/

Om Ferroamp Elektronik

Ferroamp Elektronik AB, grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom greentech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps stamaktie handlas under kortnamn FERRO med ISIN-kod SE0012229920.
Ferroamps Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market är G&W Fondkommission, +46(0)8-503 00 050, ca@gwkapital.se. Mer information finns på bolagets hemsida: https://ferroamp.com/

2022-05-24
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

2022-05-24
Regulatory

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE WOULD NOT BE IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE SEE IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

2022-05-24
Regulatory

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE WOULD NOT BE IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE SEE IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

2022-05-24
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

2022-05-12

I samband med årsstämman i Ferroamp Elektronik AB den 12 maj har ett förinspelat anförande av vd Krister Werner publicerats.

2022-05-02

För att möta en snabbt växande efterfrågan på Ferroamps systemlösningar i Sverige och utomlands har bolaget under våren omorganiserat sälj- och marknadsorganisationen. Tillgängligheten mot kund har breddats genom rekryteringar av nya medarbetare som ökar Ferroamps säljstyrka. Samtidigt har bolagets ledningsgrupp förstärkts med Mattias Stragne, Head of Sales, Sweden, och Robert Gelmanovski, Chief Marketing & Communications Officer.

2022-04-21
Regulatorisk

Ferroamp Elektronik AB har idag publicerat årsredovisning för 2021.

2022-04-12
Regulatorisk

Aktieägarna i Ferroamp Elektronik AB, 556805-7029, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022.

2022-04-07
Regulatorisk

Ferroamps preliminära omsättning under första kvartalet uppgick till 42 Mkr, vilket är en fördubbling av omsättningen jämfört med 21 Mkr under motsvarande period 2021. Omsättningen under kvartalet är den högsta i Ferroamps historia.

<<
1
2
3
...
13
>>