Pressmeddelanden

Ferroamp Elektronik AB - Delårsrapport Kvartal 2 2021

Perioden i sammandrag
Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 37.703 (17.583) kSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8.656 (-8.869) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,71 (-0,87)

Första halvåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 59.075 (34.202) kSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -18.588 (-17.032) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,52 (-1,76)

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Ferroamp och Elkedjan utökar samarbetet inom Smart Energi
 • Ferroamp och Svea Solar fördjupar samarbetet
 • Ferroamp utses till finalist i Techarenan Challenge

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Ferroamp stärker organisationen genom rekrytering av Lisa Larsson Lerner som Chief Purchasing Officer

Finansiell sammanställning

KSEK apr-jun
2021
apr-jun
2020
jan-jun
2021
jan-jun
2020
jan-dec
2020
Nettoomsättning 37 703 17 583 59 075 34 202 76 772
Resultat efter finansiella poster -8 656 -8 869 -18 588 -17 032 -33 138
Balansomslutning 132 809 57 968 132 809 57 968 144 778
Soliditet (%) 73 70 73 70 80
Resultat per aktie, SEK -0,71 -0,87 -1,52 -1,76 -3,10
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
-22 343 -5 627 -31 513 -14 583 -29 790

VD Krister Werner kommenterar perioden

Vårt bästa kvartal någonsin

Vår omsättning växer kraftigt under andra kvartalet och vi presterar vårt i särklass bästa kvartal någonsin. Omsättningen landar på 37,7 MSEK vilket är mer än en dubblering jämfört med samma kvartal föregående år och vi slår vårt tidigare kvartalsrekord med hela 68%.
Utöver en stark omsättningstillväxt fortsätter även bruttomarginalen att utvecklas väl och var i kvartalet på den högsta nivån någonsin, trots kostnadsfördyringar till följd av komponentbrist och ökade fraktkostnader. Ökningen är en kombination av volymutvecklingen i försäljningen samt pågående operationella initiativ och vi har en tydlig plan för att fortsätta lyfta bruttomarginalen för att nå vårt finansiella mål.

Vi ser att speciellt solelbranschen växer kraftigt. Svensk Solenergi skriver i Dagens Industri att tillväxten under inledningen av året varit ca 30% trots utmaningar med tillgång på solpaneler från Asien. De ser ingen avmattning framåt. Ferroamp erbjuder allt från villaägare till större fastighetsägare, lantbruk och industri att bygga solelanläggningar med ett framtidssäkert styrsystem som ger dem kontroll över sin energi och effekt. EnergyHub-systemet skapar möjlighet och förmåga att enkelt integrera ytterligare komponenter såsom energilager och elbilsladdning samtidigt som det ger möjlighet att hantera kapacitetsutmaningar.

Utmaningarna i elnätet är stora och kommer bli större. Kraven på kapacitet ökar i elektrifieringens spår. Under perioden har lokalt delad energi diskuterats allt oftare i media och debattinlägg som en av lösningarna på utmaningarna. Att genom mindre energigemenskaper, som i micronät delar på och använder solenergi optimalt, kunna hantera kapacitetsutmaningarna är nu i fokus. Förändring av regelverk krävs och enligt Sveriges energiminister är det en ändring som ska ske under nästa år. Ferroamps patenterade lösning PowerShare är en möjliggörare för lokal energidelning. Vårt EnergyHub-system blir med PowerShare ännu mer framtidssäkert och Ferroamp en viktig aktör för att få bukt med kapacitetsutmaningarna.

Under perioden har vi tagit ett antal affärer där Ferroamps EnergyHub-system löser kundproblem på ett unikt sätt. Ett exempel är Biskopsgården i Göteborg där åtta hus får solceller på taken via en av våra partners och Ferroamps system hjälper till att balansera energin, jämna ut effekttoppar och gör det enklare för fastigheterna att behålla och själva använda solenergin istället för att sälja den.

Vi har under perioden även genomfört flera framgångsrika marknadsföringskampanjer för EnergyHub-systemet, med solenergi, batterilager och elbilsladdning, tillsammans med våra partners. Det är många kunder som ser potentialen i att investera i ett framtidssäkert och utbyggbartsystem som skapar möjlighet att hantera kapacitetsfrågorna framåt. Vi ser att vårt fokuserade samarbete med flera viktiga partners och aktörer i branschen ger resultat.

Vi fortsätter vår industrialisering för att öka vår servicegrad, leveransförmåga och volymtillväxt. Vi har idag lagt ut merparten av vår produktion av volymprodukter till produktionspartners. Hos oss produceras vid halvårsskiftet enbart de stora EnergyHub XL med tillhörande rack. Även denna produktion kommer under hösten att flyttas till produktionspartners. Vi har med detta skapat förmåga till ökad leveranskapacitet och högre servicegrad. Vi har sänkt våra totala tillverkningskostnader vilket är viktigt steg på vägen mot en bättre lönsamhet. Vi ser att vi når våra mål och förbättrar vårt ekonomiska resultat. Tyvärr gör de ökade kostnaderna kopplade till komponentbrist och transport att ytterligare marginalförbättringar låter vänta på sig. Komponentbristen kommer troligen att kvarstå under resterande del av året. Vi har för att minska påverkan av komponentbristsituationen lagt arbete på att finna och kvalificera alternativa komponenter och lösningar. Vi har även utvecklat vår logistik och skeppar idag produkter med olika typer av transporter.

Vi har under det första halvåret återigen visat vad Ferroamps organisation har kapacitet att åstadkomma. Vi har trots en mängd utmaningar i vår omvärld arbetat hårt och målinriktat. Detta har gett utdelning, framför allt i det andra kvartalet. Jag är stolt över att kunna lägga ett halvår bakom oss med mycket bra resultat på flera områden och med goda förutsättningar framåt.

Spånga, augusti 2021
Krister Werner

Detta är sådan information som Ferroamp Elektronik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2021 klockan 08.00.

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD 076-535 86 64

Kerstin Wähl, CFO/IR 070-657 35 10

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: https://investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen besök: https://ferroamp.com/

Om Ferroamp Elektronik

Ferroamp Elektronik AB, grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom greentech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps stamaktie handlas under kortnamn FERRO med ISIN-kod SE0012229920.
Ferroamps Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market är G&W Fondkommission, +46(0)8-503 00 050, ca@gwkapital.se. Mer information finns på bolagets hemsida: https://ferroamp.com/

2021-09-23

ElectriCITY, som har högt ställda miljömål om att Hammarby Sjöstad ska bli en klimatneutral stadsdel till år 2030 använder Ferroamp system för energismarta stadsdelar.

2021-09-02

Ferroamp har tecknat samarbetsavtal med elektroniktillverkaren NOTE om volymproduktion av EnergyHub.

2021-09-01

Temat för Sveriges paviljong på världsutställningen i Dubai är "Co-creation for innovation", ett tema som Ferroamp, Soltech och Nilar tagit fasta på när de svenska bolagens samverkan kring energiförsörjningen av paviljongen visas upp på plats i Dubai.

2021-08-25

Ferroamp är en av leverantörerna som bidrar till att energiförsörjningen i den svenska paviljongen på världsutställningen i Dubai sker med förnybar energi. Systemet med solceller och energilager, styrt och optimerat av Ferroamps innovativa EnergyHub, är nu installerat inför den stundande världsutställningen som pågår från oktober till mars 2021-2022.

2021-08-24
Regulatorisk

Ferroamp välkomnar Niklas Cassel som interim Chief Commercial Officer och sätter därmed fokus på arbetet med Ferroamps säljstrategi och internationalisering. Tillsammans med Lisa Larsson Lerner, som kommer att leda det strategiska arbetet inom inköp, leverantörer och försörjningskedjor, tillförs erfarenhet och kompetens som gör Ferroamp redo för nästa steg på utvecklingsresan.

2021-08-18
Regulatorisk

Perioden i sammandrag
Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 37.703 (17.583) kSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8.656 (-8.869) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,71 (-0,87)

Första halvåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 59.075 (34.202) kSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -18.588 (-17.032) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,52 (-1,76)
2021-07-01
Regulatorisk

Från och med den 15 augusti förstärks Ferroamps organisation och ledning med Lisa Larsson Lerner, Chief Purchasing Officer, som kommer att utveckla Ferroamps strategiska arbete inom inköp, leverantörer och försörjningskedjor.

2021-06-08

Ferroamp har utsetts till finalist och därmed ett av Nordens 50 främsta framtidsbolag i den årliga entreprenörstävlingen Techarenan Challenge.

2021-05-20
Regulatorisk

Årsstämman i Ferroamp Elektronik AB hölls den 20 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes bolagsstämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fick utöva sin rösträtt vid stämman endast genom förhandsröstning, s.k. poströstning.

2021-05-19
Regulatorisk

Perioden i sammandrag
Fortsatt ökad omsättning +29 % trots covid-effekter

Första kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 21.372 (16.619) kSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9.932 (-8.163) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,81 (-0,85) SEK

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Ferroamp och Senergia gör storaffär i nivå med förra årets volym.
 • Ferroamp stärker sin kundservice genom samarbete med H1 Communication.
 • Ferroamp är ett av de snabbast växande företagen i Europa på Financial Times lista.
 • Ferroamp utvecklar V2X med Polestar och CTEK.
 • Ferroamp bygger en starkare utvecklingsorganisation genom rekrytering av Carl Heyman som Chief Development Officer.
<<
1
2
3
...
10
>>