Pressmeddelanden

Ferroamp Elektronik AB - Delårsrapport Kvartal 2 2021

Perioden i sammandrag
Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 37.703 (17.583) kSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8.656 (-8.869) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,71 (-0,87)

Första halvåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 59.075 (34.202) kSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -18.588 (-17.032) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,52 (-1,76)

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Ferroamp och Elkedjan utökar samarbetet inom Smart Energi
 • Ferroamp och Svea Solar fördjupar samarbetet
 • Ferroamp utses till finalist i Techarenan Challenge

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Ferroamp stärker organisationen genom rekrytering av Lisa Larsson Lerner som Chief Purchasing Officer

Finansiell sammanställning

KSEK apr-jun
2021
apr-jun
2020
jan-jun
2021
jan-jun
2020
jan-dec
2020
Nettoomsättning 37 703 17 583 59 075 34 202 76 772
Resultat efter finansiella poster -8 656 -8 869 -18 588 -17 032 -33 138
Balansomslutning 132 809 57 968 132 809 57 968 144 778
Soliditet (%) 73 70 73 70 80
Resultat per aktie, SEK -0,71 -0,87 -1,52 -1,76 -3,10
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
-22 343 -5 627 -31 513 -14 583 -29 790

VD Krister Werner kommenterar perioden

Vårt bästa kvartal någonsin

Vår omsättning växer kraftigt under andra kvartalet och vi presterar vårt i särklass bästa kvartal någonsin. Omsättningen landar på 37,7 MSEK vilket är mer än en dubblering jämfört med samma kvartal föregående år och vi slår vårt tidigare kvartalsrekord med hela 68%.
Utöver en stark omsättningstillväxt fortsätter även bruttomarginalen att utvecklas väl och var i kvartalet på den högsta nivån någonsin, trots kostnadsfördyringar till följd av komponentbrist och ökade fraktkostnader. Ökningen är en kombination av volymutvecklingen i försäljningen samt pågående operationella initiativ och vi har en tydlig plan för att fortsätta lyfta bruttomarginalen för att nå vårt finansiella mål.

Vi ser att speciellt solelbranschen växer kraftigt. Svensk Solenergi skriver i Dagens Industri att tillväxten under inledningen av året varit ca 30% trots utmaningar med tillgång på solpaneler från Asien. De ser ingen avmattning framåt. Ferroamp erbjuder allt från villaägare till större fastighetsägare, lantbruk och industri att bygga solelanläggningar med ett framtidssäkert styrsystem som ger dem kontroll över sin energi och effekt. EnergyHub-systemet skapar möjlighet och förmåga att enkelt integrera ytterligare komponenter såsom energilager och elbilsladdning samtidigt som det ger möjlighet att hantera kapacitetsutmaningar.

Utmaningarna i elnätet är stora och kommer bli större. Kraven på kapacitet ökar i elektrifieringens spår. Under perioden har lokalt delad energi diskuterats allt oftare i media och debattinlägg som en av lösningarna på utmaningarna. Att genom mindre energigemenskaper, som i micronät delar på och använder solenergi optimalt, kunna hantera kapacitetsutmaningarna är nu i fokus. Förändring av regelverk krävs och enligt Sveriges energiminister är det en ändring som ska ske under nästa år. Ferroamps patenterade lösning PowerShare är en möjliggörare för lokal energidelning. Vårt EnergyHub-system blir med PowerShare ännu mer framtidssäkert och Ferroamp en viktig aktör för att få bukt med kapacitetsutmaningarna.

Under perioden har vi tagit ett antal affärer där Ferroamps EnergyHub-system löser kundproblem på ett unikt sätt. Ett exempel är Biskopsgården i Göteborg där åtta hus får solceller på taken via en av våra partners och Ferroamps system hjälper till att balansera energin, jämna ut effekttoppar och gör det enklare för fastigheterna att behålla och själva använda solenergin istället för att sälja den.

Vi har under perioden även genomfört flera framgångsrika marknadsföringskampanjer för EnergyHub-systemet, med solenergi, batterilager och elbilsladdning, tillsammans med våra partners. Det är många kunder som ser potentialen i att investera i ett framtidssäkert och utbyggbartsystem som skapar möjlighet att hantera kapacitetsfrågorna framåt. Vi ser att vårt fokuserade samarbete med flera viktiga partners och aktörer i branschen ger resultat.

Vi fortsätter vår industrialisering för att öka vår servicegrad, leveransförmåga och volymtillväxt. Vi har idag lagt ut merparten av vår produktion av volymprodukter till produktionspartners. Hos oss produceras vid halvårsskiftet enbart de stora EnergyHub XL med tillhörande rack. Även denna produktion kommer under hösten att flyttas till produktionspartners. Vi har med detta skapat förmåga till ökad leveranskapacitet och högre servicegrad. Vi har sänkt våra totala tillverkningskostnader vilket är viktigt steg på vägen mot en bättre lönsamhet. Vi ser att vi når våra mål och förbättrar vårt ekonomiska resultat. Tyvärr gör de ökade kostnaderna kopplade till komponentbrist och transport att ytterligare marginalförbättringar låter vänta på sig. Komponentbristen kommer troligen att kvarstå under resterande del av året. Vi har för att minska påverkan av komponentbristsituationen lagt arbete på att finna och kvalificera alternativa komponenter och lösningar. Vi har även utvecklat vår logistik och skeppar idag produkter med olika typer av transporter.

Vi har under det första halvåret återigen visat vad Ferroamps organisation har kapacitet att åstadkomma. Vi har trots en mängd utmaningar i vår omvärld arbetat hårt och målinriktat. Detta har gett utdelning, framför allt i det andra kvartalet. Jag är stolt över att kunna lägga ett halvår bakom oss med mycket bra resultat på flera områden och med goda förutsättningar framåt.

Spånga, augusti 2021
Krister Werner

Detta är sådan information som Ferroamp Elektronik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2021 klockan 08.00.

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD 076-535 86 64

Kerstin Wähl, CFO/IR 070-657 35 10

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: https://investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen besök: https://ferroamp.com/

Om Ferroamp Elektronik

Ferroamp Elektronik AB, grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom greentech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps stamaktie handlas under kortnamn FERRO med ISIN-kod SE0012229920.
Ferroamps Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market är G&W Fondkommission, +46(0)8-503 00 050, ca@gwkapital.se. Mer information finns på bolagets hemsida: https://ferroamp.com/

2022-04-12
Regulatorisk

Aktieägarna i Ferroamp Elektronik AB, 556805-7029, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022.

2022-04-07
Regulatorisk

Ferroamps preliminära omsättning under första kvartalet uppgick till 42 Mkr, vilket är en fördubbling av omsättningen jämfört med 21 Mkr under motsvarande period 2021. Omsättningen under kvartalet är den högsta i Ferroamps historia.

2022-03-29

När eComExpo, mässan för framtidens fossilfria nyttotrafik, går av stapeln i Stockholm den 6-7 april är Ferroamp på plats för att visa upp sina innovativa lösningar som kombinerar och optimerar elbilsladdning och solenergi i fastigheter.

2022-03-28

Ferroamp har tecknat ett samarbetsavtal Elajo, en av Sveriges ledande installatörer inom el-, mekanik- och energi. Samarbetet innebär att Elajo kommer att erbjuda Ferroamps system till sina kunder samt installera och utföra service inom sitt marknadsområde i södra Sverige.

2022-03-16

Med en snabbt växande efterfrågan på energilager för privatpersoner och mindre flerbostadshus introducerar Ferroamp nu ett nytt skalbart batterisystem. Det nya systemet breddar Ferroamps erbjudande, möjliggör för kunderna att tjäna pengar på dagens stora prisvariationer på el samt förbereder inför en kommande expansion i Europa.

2022-03-14

Ferroamp och Naventus bjuder in till en presentation av Ferroamp på Naventus Renewables Summit den 16 mars. Eventet livesänds från Grand Hôtel.

2022-02-16
Regulatorisk

Perioden i sammandrag
2021 oktober-december

 • Nettoomsättning 22 186 kSEK (20 074)
 • Resultat efter finansiella poster -12 575 kSEK (-9 123)
 • Balansomslutning 189 457 kSEK (144 778)
 • Soliditet 80% (80)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,97 SEK (-0,74)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 125 kSEK (-4 146)

2021 januari-december

 • Nettoomsättning 110 218 kSEK (76 772)
 • Resultat efter finansiella poster -41 102 kSEK (-33 138)
 • Balansomslutning 189 457 kSEK (144 778)
 • Soliditet 80% (80)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -3,19 SEK (-3,10)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -42 065 kSEK (-25 790)
2022-02-03

Ferroamp har ingått ett samarbetsavtal med Ahlsell, Nordens ledande distributör av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor.

2021-12-09

Med mer än 3 000 kommersiella DC-nätinstallationer redan i drift är Ferroamp världsledande när det gäller utbyggnad av DC-nät. Genom att gå med i Current OS Foundation kommer Ferroamp att kunna utöka ekosystemet av kompatibla produkter. Detta kommer att främja DC-teknik genom standardisering och samarbete.

2021-12-02

Med nästa release av systemmjukvara kan EnergyHub börja styra laddboxar enligt gängse kommunikationsstandard för laddutrustning, OCPP. Det innebär att laddningen av elbilen hemma i villan kan optimeras och bli problemfri året runt.

<<
1
2
3
...
12
>>