Pressmeddelanden

Ferroamp Elektronik AB - Delårsrapport Kvartal 3 2021

Perioden i sammandrag
2021 juli-september

 • Nettoomsättning 28 957 kSEK (22 496)
 • Resultat efter finansiella poster -9 939 kSEK (-6 983)
 • Balansomslutning 120 244 kSEK (148 230)
 • Soliditet 73% (84)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,81 SEK (-0,62)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 677 kSEK (-7 060)

2021 januari-september

 • Nettoomsättning 88 032 kSEK (56 698)
 • Resultat efter finansiella poster -28 527 kSEK (-24 015)
 • Balansomslutning 120 244 kSEK (148 230)
 • Soliditet 73% (84)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -2,32 SEK (-2,25)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -46 190 kSEK (-21 643)

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Ferroamps bidrar till utveckling av energismart stadsdel genom samarbete i ElectriCITY
 • Ferroamp och NOTE ingår avtal om volymproduktion
 • Ferroamps EnergyHub-system visas på världsutställningen i Dubai
 • Ferroamp stärker organisationen med Niklas Cassel och Lisa Larsson Lerner

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Ferroamp genomför en riktad nyemission till Wallenstam AB och två institutionella investerare och tillförs därigenom 78,4 miljoner kronor
 • Ferroamp medverkar på Nordens största elbilsmässa
 • Regeringen godkänner lokal energidelning - öppnar marknaden för Ferroamps PowerShare teknik
 • Holland öppnar marknaden för Ferroamps Power Share-teknik

Finansiell sammanställning

Flerårsöversikt

KSEK jan-sep 2021 Helår 2020 Helår 2019 Helår 2018 Helår 2017
Nettoomsättning 88 032 76 772 45 838 15 803 10 434
Resultat efter finansiella poster -28 527 -33 138 -24 667 -11 744 -7 583
Balansomslutning 120 244 144 778 52 761 20 145 10 881
Soliditet (%) 73 80 67 18 5
Resultat per aktie, SEK -2,32 -3,10 -3,28 -2,40 -1,74
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
-46 190 -25 790 -29 653 -14 899 -8 215

VD Krister Werner kommenterar perioden

Våra produkter och system ligger helt rätt i tiden
- vi är redo för fortsatt tillväxt

Ferroamps starka tillväxt fortsätter i årets tredje kvartal. Med en omsättning på 29 MSEK gör vi vårt näst bästa kvartal någonsin och är upp 55 procent för Q1-Q3 jämfört med samma period föregående år.

Vår affär drivs av elektrifieringen och omställningen till ett mer hållbart samhälle. Utvecklingen går snabbt och vi är en del av lösningen. Många fastighetsägare vill effektivisera och optimera energi- och effektuttag för att kapa effekttoppar, sänka kostnader och säkra tillgången på effekt när den behövs. Utöver ekonomiska skäl finns det också en stark efterfrågan på förnybar energi för att nå klimatmål och göra samhällsnytta.

Elnätets kapacitet utmanas och vi har lösningar

Historiskt har vår affär framförallt drivits av utbyggnaden av solenergi. Nu ser vi att efterfrågan alltmer växer på grund av kapacitetsproblem i elnätet. Incitamenten för våra produkter och lösningar fortsätter stärkas i takt med att elpriserna ökar och elnätets kapacitet utmanas. Flera energibolag i Sverige har nu infört så kallade effekttariffer. På så sätt vill energibolagen driva konsumtionen mot en jämnare elförbrukning. Med hjälp av vår skalbara systemlösning kan våra kunder styra och optimera energi- och effektuttag vilket sänker kostnaderna rejält. Det är vi i princip ensamma om att kunna erbjuda.

Vi kan nu möta efterfrågan

Nu har vi skapat förutsättningar för att möta ökad efterfrågan på våra produkter och systemlösningar. Under årets tredje kvartal har vi lagt ut all vår produktion från intern produktion till produktionspartners. Det innebär att vi inte längre är produktionsbegränsade. I samband med att vi lagt ut produktionen har vi också påbörjat arbetet med effektiviseringar i syfte att sänka tillverkningskostnaderna och fler förbättringar kommer genomföras framåt. Kostnaderna fortsätter att påverkas negativt av förseningar och fördyringar kopplade till komponentbristen, ett problem som präglar kostnadsbilden för Ferroamp men också hela branschen och många andra branscher.

Ljus framtid med lokala mikronät

I september nåddes vi av nyheterna att Holland förändrar regelverket för att möjliggöra energidelning genom mikronät. Nyligen följde Sverige det holländska exemplet och beslutade om en förordningsändring från 1 januari 2022. Beslutet om att godkänna lokal energidelning förväntas öka efterfrågan på Ferroamps system och produkter samt vår patenterade PowerShare-teknik som möjliggör effektivt nyttjande och delning av lokalt producerad och lagrad energi mellan byggnader med separata nätanslutningar.

Wallenstam ny ägare i Ferroamp

Vi har förstärkt vår relation med det svenska fastighetsbolaget Wallenstam AB, ett av Sveriges största och mest välrenommerade fastighetsbolag, som strax efter kvartalets utgång klivit in som ny ägare i Ferroamp. Wallenstam använder sedan några år tillbaka Ferroamps lösningar i delar av sin nyproduktion för att kunna styra fastigheternas elsystem. För oss är det ett kvitto på att Wallenstam ser den stora framtidspotentialen och hållbarhetsnyttan i Ferroamps produkter.

Positiva signaler från omvärlden

Ferroamps produkter och system ligger helt rätt i tiden. De signaler vi får från omvärld och kunder är att omställningen sker här och nu - och det går snabbt. Ferroamp var ett av de inbjudna företagen när en delegation från Sverige ledd av H.K.H Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besökte Italien i oktober för att diskutera Europas gröna återstart och knyta kontakter mellan svenskt och italienskt näringsliv. Intresset för våra systemlösningar är stort även utanför Sverige och vi gör oss redo för Europa. Vår organisation är stark och vi har varit framgångsrika i att anpassa oss till utmaningar för att kunna leverera på våra högt satta mål. Det är nu det händer och på Ferroamp är vi redo att bidra till en mer hållbar framtid.

Krister Werner, vd

Detta är sådan information som Ferroamp Elektronik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2021 klockan 08.00.

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD 076-535 86 64

Kerstin Wähl, CFO/IR 070-657 35 10

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: https://investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/
För mer information, vänligen besök: https://ferroamp.com/

Om Ferroamp Elektronik

Ferroamp Elektronik AB, grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom greentech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps stamaktie handlas under kortnamn FERRO med ISIN-kod SE0012229920.
Ferroamps Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market är G&W Fondkommission, +46(0)8-503 00 050, ca@gwkapital.se. Mer information finns på bolagets hemsida: https://ferroamp.com/

2022-05-12

I samband med årsstämman i Ferroamp Elektronik AB den 12 maj har ett förinspelat anförande av vd Krister Werner publicerats.

2022-05-02

För att möta en snabbt växande efterfrågan på Ferroamps systemlösningar i Sverige och utomlands har bolaget under våren omorganiserat sälj- och marknadsorganisationen. Tillgängligheten mot kund har breddats genom rekryteringar av nya medarbetare som ökar Ferroamps säljstyrka. Samtidigt har bolagets ledningsgrupp förstärkts med Mattias Stragne, Head of Sales, Sweden, och Robert Gelmanovski, Chief Marketing & Communications Officer.

2022-04-21
Regulatorisk

Ferroamp Elektronik AB har idag publicerat årsredovisning för 2021.

2022-04-12
Regulatorisk

Aktieägarna i Ferroamp Elektronik AB, 556805-7029, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022.

2022-04-07
Regulatorisk

Ferroamps preliminära omsättning under första kvartalet uppgick till 42 Mkr, vilket är en fördubbling av omsättningen jämfört med 21 Mkr under motsvarande period 2021. Omsättningen under kvartalet är den högsta i Ferroamps historia.

2022-03-29

När eComExpo, mässan för framtidens fossilfria nyttotrafik, går av stapeln i Stockholm den 6-7 april är Ferroamp på plats för att visa upp sina innovativa lösningar som kombinerar och optimerar elbilsladdning och solenergi i fastigheter.

2022-03-28

Ferroamp har tecknat ett samarbetsavtal Elajo, en av Sveriges ledande installatörer inom el-, mekanik- och energi. Samarbetet innebär att Elajo kommer att erbjuda Ferroamps system till sina kunder samt installera och utföra service inom sitt marknadsområde i södra Sverige.

2022-03-16

Med en snabbt växande efterfrågan på energilager för privatpersoner och mindre flerbostadshus introducerar Ferroamp nu ett nytt skalbart batterisystem. Det nya systemet breddar Ferroamps erbjudande, möjliggör för kunderna att tjäna pengar på dagens stora prisvariationer på el samt förbereder inför en kommande expansion i Europa.

1
2
...
11
>>