Pressmeddelanden

Ferroamp Elektronik AB - Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Perioden i sammandrag

Tredje kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 22 496 (11 114) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 983 (-5 408) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,62 (-0,63) SEK

Januari till september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 56 698 (26 933) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -24 015 (-17 655) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -2,25 (-2,35)

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Ferroamp genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 102 MSEK
 • Ferroamp Elektronik AB tar nästa steg i utvecklingsresan - förstärker ledningen med Mattias Nyström som Chief Growth Officer
 • Prisvinnande solsträngsoptimerare levereras i volym

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Ferroamp förstärker ledningen med Åsa Hedman som Chief Communication Officer
KSEK jul-sep
2020
jul-sep
2019
jan-sep
2020
jan-sep
2019
jan-dec
2019
Nettoomsättning 22 496 11 114 56 698 26 933 45 838
Resultat efter finansiella poster -6 983 -5 408 -24 015 -17 655 -24 203
Balansomslutning

148 230

56 382 148 230 56 382 52 761
Soliditet (%) 84 69 84 69 58
Resultat per aktie, SEK -0,62 -0,63 -2,25 -2,35 -3,22
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
-7 060 -8 271 -21 643 -25 701 -29 653

VD Krister Werner kommenterar perioden

Ett starkare Ferroamp

Omsättningsmässigt levererar vi det bästa kvartalet någonsin och lägger en fortsatt god grund för vår tillväxtresa. Vi har en god fakturering kopplat till solelsystem där vår nya generation av solsträngsoptimerare, SSO gen 2, bidrager till vår möjlighet att växa. Med början i augusti levererar vi SSO gen 2 i volym till kund efter en period av utmaningar till följd av Covid-19. Vi slår detta kvartal åter igen rekord i antal levererade system till kund.

Trots ett omsättningsmässigt starkt Q3 ser vi en del tecken på avmattning under hösten avseende utbyggnaden av solelsystem och anläggningar för mindre fastigheter speciellt. Denna avmattning bedöms till stor del bero på att tidigare stöd för utbyggnad av solel till mindre fastigheter avvecklades i början av juli och avvaktan på att nya stödsystem skall införas vid årsskiftet. Vi har redan i våras noterat en återhållsamhet och fördröjning i investeringsbeslut hos fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med hänvisning till Covid-pandemin och osäkerheter i den globala ekonomin. Vi ser att detta håller i sig även under hösten. Vår bedömning är dock att detta är tillfälligt och att vi kommer se en ökad takt under Q1 nästa år i båda segmenten. Tyvärr tappar vi under perioden en del av den planerade marginalförbättringen i ökade kostnader till följd av Covid-pandemin på exempelvis frakt.

Konsekvenserna i samhället av den pågående energiomställningen och elektrifieringen har varit i fokus i press och nyheter under perioden. Regeringen tillsätter en elektrifieringsgeneral och vi har deltagit i ett flertal samtal både med regerings- och riksdagsrepresentanter, myndigheter samt branschorganisationer som rådgivare och sakkunniga kring förutsättningar och utmaningar i samhället framåt. Stort fokus läggs på områden där vi är unika och har lösningar att stödja elektrifieringen och kapacitetsutmaningarna som följer. Ferroamps produkter och lösningar är möjliggörare ur många aspekter och inte enbart kopplade till utbyggnaden av solel.

Den starka tillväxten av elfordon tillsammans med industri- och transportsektorns elektrifiering driver snabbt behov av lösningar på kapacitet. Vi tillfrågas då vi har lösningar på problemen vilket vi bevisat i ett antal referenssystem som är i drift samt vår kompetens och systemkunskap. Det är ett styrkebesked och visar på att Ferroamp framåt kommer ha en central och viktig roll att fylla.

Vi har under perioden arbetat vidare med att förstärka och utveckla våra samarbeten med partners i Sverige samt Norden och Europa. Vi ser en stark efterfrågan på våra system i Norden och i Europa. Europa kommer vara en central del i vår tillväxt framåt med stora satsningar i energiomställningen mot koldioxidneutralitet.

Vi lämnar tredje kvartalet som ett starkare företag och lag. Det är mycket tillfredsställande att se företaget, laget och verksamheten byggas starkare och utvecklas.

Under perioden tillträdde Mattias Nyström rollen som Chief Growth Officer med ett tydligt uppdrag att växa bolagets försäljning och leverera kundupplevelsen. Vi har under perioden inlett ett intensivt arbete internt med syfte att bygga laget och vårt fokus vidare. Det finns mycket energi, vilja och styrka i Ferroamps laguppställning. Under rubriken tillväxt arbetar vi med tre fokusområden; kundtillfredsställelse, marginalförbättring och internationalisering. Detta arbete kommer fortsätta under perioderna framåt och skapar basen för att stärka oss och möjliggöra vår fortsatta resa. Vi stärkte under perioden även vår kassa med en nyemission som gav drygt 100 MSEK och ett antal långsiktiga nya ägare.

Vi är rustade för nästa steg på resan, starkare.

Spånga, november 2020
Krister Werner

Detta är sådan information som Ferroamp Elektronik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2020 klockan 08.30

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD 076-535 86 64

Kerstin Wähl, CFO & IR 070-657 35 10

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp Elektronik

Ferroamp Elektronik AB, grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps stamaktie handlas under kortnamn FERRO med ISIN-kod SE0012229920.
Ferroamps Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är G&W Fondkommission, +46(0)8-503 00 050, ca@gwkapital.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ferroamp.com

2021-10-13
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

2021-10-01

Holland godkänner lokal energidelning i micronät vilket öppnar marknaden för Ferroamps Power Share-teknik. Samtidigt utvecklas samarbetet med den holländska grossisten och distributören Indutecc och dess moderbolag Schuurman-koncernen.

2021-09-23

ElectriCITY, som har högt ställda miljömål om att Hammarby Sjöstad ska bli en klimatneutral stadsdel till år 2030 använder Ferroamp system för energismarta stadsdelar.

2021-09-02

Ferroamp har tecknat samarbetsavtal med elektroniktillverkaren NOTE om volymproduktion av EnergyHub.

2021-09-01

Temat för Sveriges paviljong på världsutställningen i Dubai är "Co-creation for innovation", ett tema som Ferroamp, Soltech och Nilar tagit fasta på när de svenska bolagens samverkan kring energiförsörjningen av paviljongen visas upp på plats i Dubai.

2021-08-25

Ferroamp är en av leverantörerna som bidrar till att energiförsörjningen i den svenska paviljongen på världsutställningen i Dubai sker med förnybar energi. Systemet med solceller och energilager, styrt och optimerat av Ferroamps innovativa EnergyHub, är nu installerat inför den stundande världsutställningen som pågår från oktober till mars 2021-2022.

2021-08-24
Regulatorisk

Ferroamp välkomnar Niklas Cassel som interim Chief Commercial Officer och sätter därmed fokus på arbetet med Ferroamps säljstrategi och internationalisering. Tillsammans med Lisa Larsson Lerner, som kommer att leda det strategiska arbetet inom inköp, leverantörer och försörjningskedjor, tillförs erfarenhet och kompetens som gör Ferroamp redo för nästa steg på utvecklingsresan.

2021-08-18
Regulatorisk

Perioden i sammandrag
Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 37.703 (17.583) kSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8.656 (-8.869) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,71 (-0,87)

Första halvåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 59.075 (34.202) kSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -18.588 (-17.032) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,52 (-1,76)
2021-07-01
Regulatorisk

Från och med den 15 augusti förstärks Ferroamps organisation och ledning med Lisa Larsson Lerner, Chief Purchasing Officer, som kommer att utveckla Ferroamps strategiska arbete inom inköp, leverantörer och försörjningskedjor.

2021-06-08

Ferroamp har utsetts till finalist och därmed ett av Nordens 50 främsta framtidsbolag i den årliga entreprenörstävlingen Techarenan Challenge.

1
2
...
9
>>