Pressmeddelanden

Ferroamp Elektronik AB - Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Perioden i sammandrag

Tredje kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 22 496 (11 114) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 983 (-5 408) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,62 (-0,63) SEK

Januari till september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 56 698 (26 933) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -24 015 (-17 655) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -2,25 (-2,35)

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Ferroamp genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 102 MSEK
 • Ferroamp Elektronik AB tar nästa steg i utvecklingsresan - förstärker ledningen med Mattias Nyström som Chief Growth Officer
 • Prisvinnande solsträngsoptimerare levereras i volym

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Ferroamp förstärker ledningen med Åsa Hedman som Chief Communication Officer
KSEK jul-sep
2020
jul-sep
2019
jan-sep
2020
jan-sep
2019
jan-dec
2019
Nettoomsättning 22 496 11 114 56 698 26 933 45 838
Resultat efter finansiella poster -6 983 -5 408 -24 015 -17 655 -24 203
Balansomslutning

148 230

56 382 148 230 56 382 52 761
Soliditet (%) 84 69 84 69 58
Resultat per aktie, SEK -0,62 -0,63 -2,25 -2,35 -3,22
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
-7 060 -8 271 -21 643 -25 701 -29 653

VD Krister Werner kommenterar perioden

Ett starkare Ferroamp

Omsättningsmässigt levererar vi det bästa kvartalet någonsin och lägger en fortsatt god grund för vår tillväxtresa. Vi har en god fakturering kopplat till solelsystem där vår nya generation av solsträngsoptimerare, SSO gen 2, bidrager till vår möjlighet att växa. Med början i augusti levererar vi SSO gen 2 i volym till kund efter en period av utmaningar till följd av Covid-19. Vi slår detta kvartal åter igen rekord i antal levererade system till kund.

Trots ett omsättningsmässigt starkt Q3 ser vi en del tecken på avmattning under hösten avseende utbyggnaden av solelsystem och anläggningar för mindre fastigheter speciellt. Denna avmattning bedöms till stor del bero på att tidigare stöd för utbyggnad av solel till mindre fastigheter avvecklades i början av juli och avvaktan på att nya stödsystem skall införas vid årsskiftet. Vi har redan i våras noterat en återhållsamhet och fördröjning i investeringsbeslut hos fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med hänvisning till Covid-pandemin och osäkerheter i den globala ekonomin. Vi ser att detta håller i sig även under hösten. Vår bedömning är dock att detta är tillfälligt och att vi kommer se en ökad takt under Q1 nästa år i båda segmenten. Tyvärr tappar vi under perioden en del av den planerade marginalförbättringen i ökade kostnader till följd av Covid-pandemin på exempelvis frakt.

Konsekvenserna i samhället av den pågående energiomställningen och elektrifieringen har varit i fokus i press och nyheter under perioden. Regeringen tillsätter en elektrifieringsgeneral och vi har deltagit i ett flertal samtal både med regerings- och riksdagsrepresentanter, myndigheter samt branschorganisationer som rådgivare och sakkunniga kring förutsättningar och utmaningar i samhället framåt. Stort fokus läggs på områden där vi är unika och har lösningar att stödja elektrifieringen och kapacitetsutmaningarna som följer. Ferroamps produkter och lösningar är möjliggörare ur många aspekter och inte enbart kopplade till utbyggnaden av solel.

Den starka tillväxten av elfordon tillsammans med industri- och transportsektorns elektrifiering driver snabbt behov av lösningar på kapacitet. Vi tillfrågas då vi har lösningar på problemen vilket vi bevisat i ett antal referenssystem som är i drift samt vår kompetens och systemkunskap. Det är ett styrkebesked och visar på att Ferroamp framåt kommer ha en central och viktig roll att fylla.

Vi har under perioden arbetat vidare med att förstärka och utveckla våra samarbeten med partners i Sverige samt Norden och Europa. Vi ser en stark efterfrågan på våra system i Norden och i Europa. Europa kommer vara en central del i vår tillväxt framåt med stora satsningar i energiomställningen mot koldioxidneutralitet.

Vi lämnar tredje kvartalet som ett starkare företag och lag. Det är mycket tillfredsställande att se företaget, laget och verksamheten byggas starkare och utvecklas.

Under perioden tillträdde Mattias Nyström rollen som Chief Growth Officer med ett tydligt uppdrag att växa bolagets försäljning och leverera kundupplevelsen. Vi har under perioden inlett ett intensivt arbete internt med syfte att bygga laget och vårt fokus vidare. Det finns mycket energi, vilja och styrka i Ferroamps laguppställning. Under rubriken tillväxt arbetar vi med tre fokusområden; kundtillfredsställelse, marginalförbättring och internationalisering. Detta arbete kommer fortsätta under perioderna framåt och skapar basen för att stärka oss och möjliggöra vår fortsatta resa. Vi stärkte under perioden även vår kassa med en nyemission som gav drygt 100 MSEK och ett antal långsiktiga nya ägare.

Vi är rustade för nästa steg på resan, starkare.

Spånga, november 2020
Krister Werner

Detta är sådan information som Ferroamp Elektronik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2020 klockan 08.30

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD 076-535 86 64

Kerstin Wähl, CFO & IR 070-657 35 10

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp Elektronik

Ferroamp Elektronik AB, grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps stamaktie handlas under kortnamn FERRO med ISIN-kod SE0012229920.
Ferroamps Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är G&W Fondkommission, +46(0)8-503 00 050, ca@gwkapital.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ferroamp.com

2021-02-23

För att säkerställa fortsatt god service till kunder och installatörer under Ferroamps planerade tillväxt har H1 Communication fått förtroende att hantera Ferroamps first line support.

2021-02-16

Senergia, den nordiska grossisten för solenergi, växer i samtliga marknader och lägger en stororder hos Ferroamp. Med Ferroamps system erbjuder Senergia helhetslösningar för såväl stadsutvecklare som fastighetsägare som vill hantera kapacitets- och effektbrister i elnätet. Förnybara energikällor som sol och vind kopplas till energilager och laddboxar för elbilar när Ferroamps modulära lösning mäter, fasbalanserar och styr mot lägre kostnad och hållbara energilösningar med patenterad teknologi.

2021-02-11
Regulatorisk

Perioden i sammandrag

Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 20.074 (18.905) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9.123 (-6.547) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,74 (-0,72) SEK

Helåret 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 76.772 (45.838) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -33.138 (-24.203) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -3,10 (-3,22)
2021-01-29
Regulatorisk

Ferroamp stärker från och med 1 mars sin organisation med Carl Heyman, Chief Development Officer, som tillsammans med grundaren Björn Jernström, Chief Technology Officer, kommer att driva Ferroamps forskning och utveckling.

2020-12-16
Regulatorisk

Det är med glädje Ferroamp Elektronik AB meddelar att Charlotte Eisner tillträder som Chief Commercial Officer (CCO) med ansvar att utveckla Ferroamps affär i såväl befintliga som nya marknader. Affärs-utveckling samt partnerskap, försäljnings- och marknadsstrategi organiseras nu hos Charlotte som också leder och bygger Ferroamps kanaler och säljteam.

2020-12-07

Ferroamp har tillsammans med den svenska batteritillverkaren Nilar och holländska Indutecc fått uppdraget att föra ett av Nederländernas största försäkringsbolag ytterligare ett steg närmare att nå sina högt ställda miljömål. Affären, som är en i raden av projekt i Nederländerna, omfattar Ferroamps smarta EnergyHub-system vilka styr solceller och energilager, samt förbereder för likströmsladdning av fordon.

2020-11-13

Ferroamp har blivit utsedd till officiell leverantör för svenska paviljongen på världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Ferroamp kommer att leverera det smarta energisystem som styr solceller och energilager och som installeras på den svenska paviljongen.

2020-11-09
Regulatorisk

Åsa Hedman utses från och med den 1 januari 2021 till Chief Communication Officer (CCO) och får ansvaret att utveckla företagets varumärkes- och kommunikationsstrategi.

2020-10-19

Ferroamp bjuder in till presentation under Aktiespararnas event Aktiedagen Digitalt den 19 oktober.

<<
1
2
3
4
...
9
>>