Pressmeddelanden

Ferroamp Elektronik ABs (publ) listningsemission tecknades till cirka 90,2 procent motsvarande ca 36,1 MSEK

Ferroamp Elektronik AB (publ) (Ferroamp) meddelar idag att Bolagets nyemission om 40 MSEK tecknats till ca 90,2 % fördelat på ca 825 st tillkommande ägare. Teckningar erhölls dels från allmänheten, dels från ingångna teckningsåtaganden och därtill genom kvittningar av ersättningar till garanter. Teckningar från garantikonsortiumet behövde inte tas i anspråk.

Styrelsen i Ferroamp beslutade den 31 januari 2019 om emission av upp till 2 500 000 units à 16 kr/st i kraft av det bemyndigande som erhölls på extra bolagsstämma den 28 juni 2018. Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Emissionen till allmänheten pågick mellan 8 februari - 22 februari 2019.

Totalt tecknades, oaktat ersättning till garanter som ersätts genom kvittning mot nyemitterade units, 2 118 714 units, varvid samtliga tecknare kommer att erhålla full tilldelning. Totalt tillförs Ferroamp ca 33,9 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader. Därutöver kommer garanter i garantikonsortiet att via kvittning ersättas med 136 689 nyemitterade units.

Efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade units uppgår antalet aktier till 8 176 703 i Bolaget och antalet teckningsoptioner av serie TO1 till 2 255 403 st. Aktiekapitalet kommer att öka med 225 540,30 SEK till 817 670,30 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering på Bolagsverket. Efter genomförd emission kommer antalet aktieägare att uppgå till ca 865 st.

Aktieinvest FK AB som är emissionsinstitut för transaktionen kommer att skicka ut avräkningsnotor till samtliga tecknare. Units skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. De tecknare som gjort sin anmälan via förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare.

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut i samband med emissionen.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer nya aktier och teckningsoptioner att levereras till respektive depå eller VP-konto. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner vid Nasdaq First North är den 22 mars 2019, förutsatt en godkänd ansökan vilket kommer att tillkännages genom separat pressrelease.

VD Olof Heyman kommenterar: "Vi är mycket glada och stolta över det stora intresse som Ferroamp har tilldragit sig trots rådande marknadsläge och vi hälsar samtliga nytillkommande aktieägare välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att genomföra den industrialisering av tillverkningen vi aviserat för att tillgodose de volymökningar vi ser framför oss. Därutöver kommer vi att utöka säljstyrkan och inleda en internationalisering av verksamheten. Alla rapporter om brister i kraftnäten pekar på att vi ligger rätt med vårt produktutbud i den omvandlingsprocess som är nödvändig för att säkerställa framtidens nätkapacitet och kapitaleffektiv energianvändning. Vi är övertygade om att vi bara sett början på denna utveckling".

Stockholm, 2019-02-28

Kontakt:
VD, Olof Heyman 070 585 57 90 eller CTO och grundare av Ferroamp, Björn Jernström 070 930 89 82.

Certified Adviser
G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser för den kommande listningen vid Nasdaq First North (förutsatt godkännande för upptagande till handel). E-mail: ca@gwkapital.se, tel.: 08-503 000 50.

Om Ferroamp Elektronik
Svenska Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech med 20 anställda som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad "Energy-hub" med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - "Powershare". Kunder är idag framförallt fastighetsbolag/ ägare, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit ett antal framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Filer för nedladdning
2022-06-30

Ferroamp har tecknat ett avtal om nya kontorslokaler med Wallenstam. I april nästa år flyttas huvudkontor och lab till Umami Park i Sundbyberg, ett av Stockholmsregionens nya dynamiska områden.

2022-06-22
Regulatorisk

Ferroamp AB (publ) utser Fredrik Breitung som interim CFO.

2022-05-24
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

2022-05-24
Regulatory

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE WOULD NOT BE IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE SEE IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

2022-05-24
Regulatory

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE WOULD NOT BE IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE SEE IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

2022-05-24
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

2022-05-12

I samband med årsstämman i Ferroamp Elektronik AB den 12 maj har ett förinspelat anförande av vd Krister Werner publicerats.

2022-05-02

För att möta en snabbt växande efterfrågan på Ferroamps systemlösningar i Sverige och utomlands har bolaget under våren omorganiserat sälj- och marknadsorganisationen. Tillgängligheten mot kund har breddats genom rekryteringar av nya medarbetare som ökar Ferroamps säljstyrka. Samtidigt har bolagets ledningsgrupp förstärkts med Mattias Stragne, Head of Sales, Sweden, och Robert Gelmanovski, Chief Marketing & Communications Officer.

2022-04-21
Regulatorisk

Ferroamp Elektronik AB har idag publicerat årsredovisning för 2021.

1
2
...
12
>>