Pressmeddelanden

Ferroamp publicerar Årsredovisning

Ferroamps årsredovisning är nu publicerad, under rådande omständigheter till följd av Covid-19 väljer vi att publiceras VD-ordet i sin helhet nedan. Årsredovisningen finns tillgänglig på www.investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/

VD har ordet

Det har varit ett utmanande och framgångsrikt år för Ferroamp! Flera viktiga milstolpar har uppnåtts och passerats i vår resa från ett litet innovationsbolag till ett snabbväxande och noterat tillväxtbolag med banbrytande teknologi. Vi har intagit en viktig marknadsposition med vår Energy Hub plattform med en nästan tredubblad fakturering under året och rekordfakturering under det fjärde kvartalet. Vi ser det som väldigt starka besked från kunder och marknad! Under slutet av november driftsattes system nummer 1.000. Detta är en signal om att tekniken är etablerad och att marknadens efterfrågar våra system och produkter. Sverige har varit den huvudsakliga marknaden under året, men system har driftsatts i Norge, Nederländerna och Belgien. Vi ser fram emot en fortsatt tillväxt på dessa marknader.

Marknadens efterfrågan ställer såklart ökade krav på företaget ur en mängd aspekter inte minst produktionskapacitet och leveransförmåga. Under året har vi intensifierat arbetet med att öka vår leveranskapacitet genom programmet Industrialisering 2.0. Syftet är att lyfta Ferroamps produktportfölj från småskalig tillverkning till lönsam volymproduktion. Den första produkten i programmet är SSO, Solar String Optimizer. Under hösten tecknades avtal med nya kontraktstillverkare och arbetet påbörjades.

För att möta den stora efterfrågan från marknaden och ge service åt våra kunder på bästa sätt har vi ingått ramavtal med ett flertal partners som t ex Kraftpojkarna, Senergia, Elkedjan och Stockholm Exergi. Genom att arbeta med viktiga partners och aktörer inom energiområdet skapar vi förutsättningar att bredda vår bas av slutanvändare genom en effektivisad logistik och försäljning av vårt system och våra produkter.

Under året har ett antal spännande projekt genomförts och levererats. Vi har till exempel utvecklat och levererat världens första mobila snabbladdningsstation tillsammans med Vattenfall. Vidare har vi även levererat system för att hantera kapacitet, energilagring och förnyelsebar energi till ett folkhälsocenter i Norge där vi dessutom kopplade samman ett flertal byggnader med ett likspänningsnät.

Den kraftiga tillväxten ställer krav på organisationens förmåga. Som nytillträdd VD vill jag fortsätta arbetet med att bygga ett starkt Ferroamp med en kultur som präglas av kompetens, innovation och entreprenörskap. En stark ledning och ett kompetent team är en av nycklarna för att kunna exekvera på vår tillväxtplan. Under året har organisationen utvecklats och personal har rekryterats. Ferroamp har förstärkt sitt ledningsteam med en ny försäljningschef och en ny ekonomichef, båda med lång industriell ledarerfarenhet. Arbetat med att stärka organisationen och verksamhetens struktur är i fokus fortsatt framåt.

Utvecklingen och expansionen kräver såklart tillgång till kapital. I början av 2019 genomförde Ferroamp en spridningsemission samt notering på Nasdaq First North i Stockholm. Vi kunde därmed bredda ägandet och välkomnade ett stort antal nya aktieägare och som bidragit till aktiens likviditet. Tillsammans med den riktade emissionen mot en stor och viktig institutionell aktör, Första AP-fonden, tillfördes ytterligare kapacitet för fortsatt tillväxt. Det känns hedrande att Ferroamp uppmärksammas av viktiga institutionella aktörer som väljer att investera i bolaget och samtidigt gläds vi verkligen åt att få spridning till fler och många ägare totalt sett. Detta är en mycket viktig milstolpe under året och som ger möjligheter framåt. Detta har ytterligare befästs genom att i de komplicerade tiderna under våren 2020 ytterligare stärka kassan med 33 miljoner kronor genom ett teckningsoptionsprogram och lånepaket.

Vi ser fram emot ytterligare ett år av förstärkning av vår marknadsposition. Min ambition som VD är att bygga ett riktigt bra team, utvecklas, växa och vara fortsatt ledande inom vårt område. År 2020 har inletts på ett mycket positivt sätt och vårt arbete fortsätter framåt. Grunden lades under 2019 till en hel del aktiviteter som vi nu arbetar med och i vissa delar söker accelerera framåt.

År 2020 har inletts med en global utmaning i form av Coronavirusets globala spridning och COVID19. Detta är en global utmaning som kommer få konsekvenser, alla av dem ännu inte överblickbara eller kända. Läget för oss är såklart mycket svårbedömt, men vi arbetar utifrån den uppfattningen att denna pandemi kommer påverka oss på ett antal olika sätt.

Tempot i vår kapacitetstillväxt när det gäller produktionskapacitet hos partners kommer troligen påverkas. Till följd av detta fördröjs tillväxten något och möjligheten till marginalförbättring skjuts därmed framåt. Vi ser också en begränsning i transportkapacitet.

Vidare ser vi risker i en marknadsnedgången till följd av pandemin som kan komma att påverka investeringsviljan eller beslutshastigheten hos fastighetsägare och fastighetsbolag.

Inledningen av året har varit mycket god trots en del Coronarelaterade störningar i tillväxten av produktionskapacitet och tillgången på komponenter. Vi arbetar kontinuerligt varje dag med att följa och bedöma påverkan globalt, på bolaget och medarbetare för att i så stor utsträckning som möjligt hantera utmaningarna. Det finns många positiva signaler också för ett fortsatt starkt år inom tillväxten för förnyelsebar energi, energilagring och behovet att hantera kapaciteten i våra nät. Dessa drivkrafter bedömer vi är så starka att det fortsatt finns en mycket stark efterfrågan och behov av Ferroamps produkter och system.

Jag ser ett bättre och stabilare Ferroamp lämna ett starkt 2019 för att fortsätta vår tillväxtresa och ta klivet in i ett utmanande men spännande 2020 med fortsatt utveckling och tillväxt.

Spånga i april 2020

Krister Werner

Verkställande Direktör

För ytterligare information, kontakta:

Krister Werner, VD Ferroamp Elektronik AB, telefon +46 76 535 86 64

För mer information, vänligen besök:

www.ferroamp.com

www.investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/

Om Ferroamp Elektronik
Svenska Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag/ägare, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

G&W Fondkommission är Certified Adviser: e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

2020-09-09
Regulatorisk

Ferroamp Elektronik AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om 2 042 349 aktier till en teckningskurs om 50,00 kronor per aktie (den "Riktade Nyemissionen"). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget 102 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av ABG Sundal Collier AB ("ABGSC"). Den Riktade Nyemissionen var övertecknad, genom ett antal nya och befintliga institutionella investerare, inklusive Nordea Fonder, Första AP-fonden (AP1) och Nordic Cross.

2020-09-09
Regulatorisk

Ferroamp Elektronik AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") har uppdragit åt ABG Sundal Collier AB ("ABGSC") att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 2 miljoner aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Syftet med den riktade nyemissionen är att accelerera Bolagets europeiska expansion, möjliggöra fortsatta investeringar i lösningar och tjänster för att tillvarata marknadsmöjligheter och säkerställa utökat rörelsekapitalbehov.

2020-08-12
Regulatorisk

Perioden i sammandrag

Andra kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 17 583 (9 866) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 869 (-2 907) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,87 (-0,40) SEK

Första halvåret 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 34 202 (15 819) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -17 032 (-12 247) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,76 (-1,71)
2020-05-19
Regulatorisk

Olof Heyman valdes in i Ferroamp Elektronik AB styrelse vid Årsstämman.

2020-05-14
Regulatorisk

Vid årsstämman i Ferroamp Elektronik AB (publ) (Bolaget) som hölls den 14 maj 2020 kl 13:00 i Stockholm fattades i huvudsak följande beslut:

2020-05-13
Regulatorisk

Den pågående Coronapandemin och bedömning av dess effekter kommenteras under avsnittet VD

  • Nettoomsättning uppgick till 16 619 (5 953) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 163 (-9 340) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,85 (-1,51) SEK
2020-04-23
Regulatorisk

Ferroamps årsredovisning är nu publicerad, under rådande omständigheter till följd av Covid-19 väljer vi att publiceras VD-ordet i sin helhet nedan. Årsredovisningen finns tillgänglig på www.investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/

2020-04-20
Regulatorisk

Ferroamp Elektronik AB och Integrate Renewables har ingått ett fördjupat samarbete för att bredare adressera den norska marknaden för innovativa energilösningar.

1
2
3
4

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

IR-kontakt

Kerstin Wähl CFO
kerstin.wahl@ferroamp.se
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up