Pressmeddelanden

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2018

Fortsatt stark orderingång för Ferroamp

Helåret 2018

 • Nettoomsättning uppgick till 15 804 (10 434)tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 627 (-7 480)tkr
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -2,40 (-1,74)kr
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Väsentliga händelser under året

 • Under året har nyemissioner genomförts som inbringat totalt 14,8 MSEK i emissionslikvid.
 • Vid extra bolagsstämma 24 oktober 2018 beslutades att göra bolaget publikt, om en aktiesplit samt ökning av aktiekapital till 592 130 kr. 

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • En nyemission genomfördes i februari/mars 2019 med teckning av totalt 2 118 714 units. Totalt tillförs Ferroamp ca 33,9 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader.
  Efter genomförd emission uppgår antalet aktieägare till ca 865 st.
 • Bolaget planerar för en notering på Nasdaq First North i slutet av mars 2019.

Kommentarer från VD

Ferroamp har haft ett mycket spännande 2018!
Om vi börjar med att titta bakåt kan vi säga att vi i stort följer den plan vi satte redan i slutet av 2016 och inledde framgångsrikt under 2017. Under 2018 registrerade vi en orderingång på 23 MSEK och fakturerade 16 MSEK. Orderingången ökade med 92% och faktureringen ökade med 53% jämfört med 2017! Vi känner också att marknaden i stort efterfrågar Ferroamps lösningar och diskussionen om Sveriges el- och effektbrist och den eftersatta utbyggnaden av kraftnäten understryker ytterligare att Ferroamp ligger helt rätt i tiden.

Marknad och försäljning
Året har präglats av mycket hög aktivitet på marknadssidan och Ferroamp har gjort ett antal genombrott och "First-of-its-Kind" leveranser. Av viktiga order kan nämnas det hittills största batterilagret på över 200 kWh som levererats till Akademiska Hus i Göteborg och vår leverans till Göteborgs Energi och Brf Viva byggt på begagnade bussbatterier. Leveransen verifierar nyttan med vårt joint venture Batteryloop Technologies som vi har med Stena Adactum.
Av 2018 års omsättning kommer ca 1 MSEK från projekt i Norge. Det känns som en inledning på något riktigt spännande; både som början på vår internationella expansion men också för att Norge med alla sina elbilar är ett land där våra lösningar kan göra mycket nytta.
Under året har vi fortsatt samarbetet med Öbo och Power to You. Deras provdrift med att samla våra anläggningar och stötta Svenska Kraftnät i stabiliseringen av det svenska elnätet visar på ännu en viktig nytta med våra system.
Vår stora order från Vattenfall i december på ett mobilt set av snabbladdare för elbilar är en fantastisk order, både i form av innehåll men också för att det visar på ett förtroende från Vattenfall att jobba ihop med Ferroamp inom ett så viktigt teknikområde.
Vi har ytterligare förstärkt vår kanalstruktur och mer än 90% av försäljningen går nu via etablerade kanaler. Andelen återkommande kunder ligger fortsatt över 50% vilket är en bra signal för fortsatt expansion. Ferroamp har också fortsatt att få mycket stor uppmärksamhet internationellt för våra unika lösningar. Tydliga bevis för det är Smart E Award, PV Magazine Array Changing Technology Award och Global Cleantech 100 list. De tillhör alla gruppen av mest de mest prestigefulla globala utmärkelser som delas ut.

Teknik
Under året har vi levererat den första anläggningen som utrustats med en nyutvecklad Back-Up funktion (BUD). Den möjliggör att anläggningen kan fortsätta att förse fastigheten med el, trots att det publika elnätet fallit bort. Anläggningen ligger i Norge och har gått i drift sedan i november och ytterligare två system till privata hem är under leverans. Den ökade diskussionen om samhällets sårbarhet vid strömavbrott gör att vi ser en växande marknad även inom detta område.
Under året har förutom Nilar även Pylontech kvalificerats som ny batterileverantör och arbetet med att även kvalificera Sunwoda är i slutfas. Detta ger oss en stark plattform för en komplett leverans med batterier för olika applikationer.
Ett antal nya installationer baserat på Bolagets PowerShare koncept med sammanbindning av fastigheter har gjorts. Framtiden för detta koncept ser lovande ut med EU direktiv till länderna att underlätta för lokala elnät. I Sverige ser vi med spänning fram emot den pågående regeringsutredningen om koncession för anslutning av el till fastigheter.

Montage och logistik
Parallellt med våra marknads- och teknikframsteg har vi ökat vår tillverkningskapacitet; främst i befintliga lokaler med ökad personalstyrka och breddning av vår leverantörsbas. Vi har också outsourcat vissa delmontage.

Finansiering
Vi har under året arbetat intensivt med att säkerställa Bolagets långsiktiga finansiering och med syfte att kraftfullt öka takten i kommersialiseringen och möjliggöra fokus på rätt saker.
Vi behöver dels öka vår marknadsnärvaro i Sverige men också i ett antal ytterligare länder och dels öka industrialiseringen av våra produkter med anpassning för väsentligt större produktionsvolymer.
Vi har nu säkrat finansieringen med den nyligen avslutade nyemissionen och välkomnar alla nya aktieägare. Emissionen stängdes den 28 februari och vi är mycket glada och stolta över det stora intresset för Ferroamp. Kapitaltillskottet från emissionen ger oss förutsättningar att fortsätta vår expansion. Alla rapporter om brister i kraftnäten pekar på att vi ligger rätt med vårt produktutbud i den omvandlingsprocess som är nödvändig för att säkerställa framtidens nätkapacitet och kapitaleffektiv energianvändning. Vi är övertygade om att vi bara sett början på denna utveckling.

Olof Heyman, VD

Finansiell kalender
Årsredovisning  2018                              2019-04-17
Årsstämma                                              2019-05-09
Delårsrapport januari-mars 2019            2019-05-22
Delårsrapport januari-juni 2019               2019-08-22
Delårsrapport januari-september 2019    2019-11-22

Rapporten i sin helhelt bifogas.

Stockholm den 15 Mars 2019

Olof Heyman
VD

Ylwa Karlgren
Styrelseordförande

Björn Jernström

Karl Elfstadius

Elin Löfblad

Stefan Jakelius

Kontaktinformation
Olof Heyman
VD
olof.heyman@ferroamp.se

G&W Fondkommissionsförvaltning AB +46(0)8-503 00 050, ca@gwkapital.se är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Ferroamp Elektronik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 mars 2019 kl 08.30 CET.

Om Ferroamp Elektronik
Svenska Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech med 20 anställda som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad "Energy-hub" med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - "Powershare". Kunder är idag framförallt fastighetsbolag/ ägare, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit ett antal framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

2019-04-15
Regulatorisk

Ferroamp Elektronik AB har fått en order från Integrate Renewables AS för vidare leverans till Skanska i Norge för projektet Orkdal Folkehelsesenter. Ordern skall vara slutlevererad i september 2019 och har ett totalt värde för Ferroamp på drygt 2 MSEK.

2019-04-15

Ferroamp Elektronik AB och Svenska Elkedjan AB har idag signerat ett avtal med syfte att främja försäljning av Ferroamps produkter via Elkedjans distributionsnät med mer än 1600 elektriker och installatörer på 190 orter.

2019-04-08
Regulatorisk

Aktieägarna i Ferroamp Elektronik AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl 09:30 på Stockholm Waterfront Congress Center/Radisson Blu Hotel med adress Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm.

2019-04-08
Regulatorisk

Anders Persson föreslås som ny styrelseledamot i Ferroamp Elektronik AB för inval vid årsstämman den 9 maj 2019.

2019-03-29

Ferroamp tillkännager idag att man kompletterar sin EnergyHub-plattform med likströmsladdare för elbilar. Fördelen med denna teknik, där effektiv laddning av elbilar kan kombineras med lokal solel produktion och energilagring, är nya möjligheter att ladda elfordon i stadsmiljö utan stora infrastrukturuppgraderingar. Den första produkten i denna produktserie är en snabbladdare på 50 kW. Den kommer att visas under Hannovermässan 1-5 april, i samarbete med projektpartnern Chargestorm. Den kommer också visas under mässan Intersolar i Munchen den 15-17 maj. Den andra produkten, med planerad leverans under första halvan av 2020, är en mindre likströmsladdare som kan konfigureras för effekter upp till 24kW. Likströmsladdarna är förberedda för bidirektionell funktion, s k V2G (Vehicle to Grid) där elbilens batteri kan användas som en del av fastighetens energilager.

2019-03-25

Ferroamp har idag tillkännagett ett nytt spännande samarbete med en italiensk projektutvecklare inom förnyelsebar energi; Noka Service Srl. Avtalet innefattar distribution av Ferroamps EnergyHub med tillbehör. Det inkluderar också projektutveckling, där EnergyHub systemet används som grundplattform. I tillägg till avtalet, kommer en första mindre pilotorder till Italien att levereras inom den närmaste månaden. Pilotordern kommer att innehålla en EnergyHub och 2 stycken SSO. Ordern kommer att spela en viktig roll för att visa principerna för Ferroamps plattform för den italienska marknaden.

2019-03-21

Ferroamp Elektronik AB lanserar tillsammans med den svenska batteritillverkaren Nilar, ett nytt energilager optimerat för villamarknaden. Paketet består av Ferroamps 14 kW EnergyHub kompletterat med ett 5,76 kWh energilager från Nilar. Med ett paketpris på 32 999 kronor inklusive moms efter gällande batteribidrag* får en villaägare en lösning som utöver energilagring även kan ta emot solenergi från egna solceller och optimerar husets energianvändning. Inkluderat i paketet finns också Ferroamps unika fasbalansering som möjliggör minimering av villans huvudsäkring och elnätavgift.

2019-03-15
Regulatorisk

Fortsatt stark orderingång för Ferroamp

Helåret 2018

 • Nettoomsättning uppgick till 15 804 (10 434)tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 627 (-7 480)tkr
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -2,40 (-1,74)kr
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.
2019-02-28
Regulatorisk

Ferroamp Elektronik AB (publ) (Ferroamp) meddelar idag att Bolagets nyemission om 40 MSEK tecknats till ca 90,2 % fördelat på ca 825 st tillkommande ägare. Teckningar erhölls dels från allmänheten, dels från ingångna teckningsåtaganden och därtill genom kvittningar av ersättningar till garanter. Teckningar från garantikonsortiumet behövde inte tas i anspråk.

<<
1
...
9
10
11
12
>>