Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Ferroamp Elektronik AB

Årsstämman i Ferroamp Elektronik AB hölls den 20 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes bolagsstämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fick utöva sin rösträtt vid stämman endast genom förhandsröstning, s.k. poströstning.

Då årsstämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående publicerades ett förinspelat anförande av den verkställande direktören på bolagets hemsida före bolagsstämman.

Resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Val av styrelseledamöter m.m.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Ylwa Karlgren, Björn Jernström, Stefan Jakélius, Anders Persson och Olof Heyman samt nyval av Erik Hallberg som styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ylwa Karlgren omvaldes till styrelseordförande.

Val av revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ett styrelsearvode om sammanlagt 730 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma att fördelas enligt följande. Styrelseordföranden ska erhålla ett arvode uppgående till 250 000 kronor och var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla ett arvode uppgående till 120 000 kronor. Arvodena avser även arvode för uppdrag i eventuella utskott.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför 2022 års årsstämma ska bestå av fyra ledamöter som representerar de fyra största ägarregistrerade aktieägarna vid utgången av augusti månad samt av styrelsens ordförande, som inte ska vara ledamot av valberedningen.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission samt godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till vissa medarbetare.

Målet med incitamentsprogrammet är att medarbetare, genom en egen investering, ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma högst 70 medarbetare, fördelat på tre kategorier av deltagare enligt tabellen nedan.

Kategorier av Deltagare

Maximalt antal optioner
per person

VD (max. 1 person)

10 000

Ledningsgrupp (max. 12 personer)

8 000

Övriga medarbetare (max. 57 personer)

4 000

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 15 november 2024 till och med den 15 december 2024. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden om tio handelsdagar närmast efter den 19 november 2021. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 334 000 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka 2,7 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget.

Bemyndigande att besluta om emission med företrädesrätt

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, och betalning ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. Emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna ska kunna ske upp till en volym motsvarande högst tio (10) procent av antalet utestående aktier per dagen för kallelsen till 2021 års årsstämma.

Bemyndigande att besluta om emission utan företrädesrätt

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, och betalning ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. Emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska kunna ske upp till en volym motsvarande högst tio (10) procent av antalet utestående aktier per dagen för kallelsen till 2021 års årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, varigenom en ny paragraf införs i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen samt besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämma enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

För ytterligare information, kontakta:

Krister Werner, VD Ferroamp Elektronik AB, telefon +46 76 535 86 64

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 20 maj 2021, klockan 19:30.

Om Ferroamp Elektronik

Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

Filer för nedladdning
2021-09-02

Ferroamp har tecknat samarbetsavtal med elektroniktillverkaren NOTE om volymproduktion av EnergyHub.

2021-09-01

Temat för Sveriges paviljong på världsutställningen i Dubai är "Co-creation for innovation", ett tema som Ferroamp, Soltech och Nilar tagit fasta på när de svenska bolagens samverkan kring energiförsörjningen av paviljongen visas upp på plats i Dubai.

2021-08-25

Ferroamp är en av leverantörerna som bidrar till att energiförsörjningen i den svenska paviljongen på världsutställningen i Dubai sker med förnybar energi. Systemet med solceller och energilager, styrt och optimerat av Ferroamps innovativa EnergyHub, är nu installerat inför den stundande världsutställningen som pågår från oktober till mars 2021-2022.

2021-08-24
Regulatorisk

Ferroamp välkomnar Niklas Cassel som interim Chief Commercial Officer och sätter därmed fokus på arbetet med Ferroamps säljstrategi och internationalisering. Tillsammans med Lisa Larsson Lerner, som kommer att leda det strategiska arbetet inom inköp, leverantörer och försörjningskedjor, tillförs erfarenhet och kompetens som gör Ferroamp redo för nästa steg på utvecklingsresan.

2021-08-18
Regulatorisk

Perioden i sammandrag
Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 37.703 (17.583) kSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8.656 (-8.869) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,71 (-0,87)

Första halvåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 59.075 (34.202) kSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -18.588 (-17.032) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,52 (-1,76)
2021-07-01
Regulatorisk

Från och med den 15 augusti förstärks Ferroamps organisation och ledning med Lisa Larsson Lerner, Chief Purchasing Officer, som kommer att utveckla Ferroamps strategiska arbete inom inköp, leverantörer och försörjningskedjor.

2021-06-08

Ferroamp har utsetts till finalist och därmed ett av Nordens 50 främsta framtidsbolag i den årliga entreprenörstävlingen Techarenan Challenge.

2021-05-20
Regulatorisk

Årsstämman i Ferroamp Elektronik AB hölls den 20 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes bolagsstämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fick utöva sin rösträtt vid stämman endast genom förhandsröstning, s.k. poströstning.

2021-05-19
Regulatorisk

Perioden i sammandrag
Fortsatt ökad omsättning +29 % trots covid-effekter

Första kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 21.372 (16.619) kSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9.932 (-8.163) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,81 (-0,85) SEK

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Ferroamp och Senergia gör storaffär i nivå med förra årets volym.
 • Ferroamp stärker sin kundservice genom samarbete med H1 Communication.
 • Ferroamp är ett av de snabbast växande företagen i Europa på Financial Times lista.
 • Ferroamp utvecklar V2X med Polestar och CTEK.
 • Ferroamp bygger en starkare utvecklingsorganisation genom rekrytering av Carl Heyman som Chief Development Officer.
2021-05-17

Inför årsstämman i Ferroamp Elektronik AB den 20 maj har idag ett förinspelat anförande av VD Krister Werner publicerats.

<<
1
2
3
...
10
>>