Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Ferroamp Elektronik AB

Årsstämman i Ferroamp Elektronik AB hölls den 20 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes bolagsstämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fick utöva sin rösträtt vid stämman endast genom förhandsröstning, s.k. poströstning.

Då årsstämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående publicerades ett förinspelat anförande av den verkställande direktören på bolagets hemsida före bolagsstämman.

Resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Val av styrelseledamöter m.m.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Ylwa Karlgren, Björn Jernström, Stefan Jakélius, Anders Persson och Olof Heyman samt nyval av Erik Hallberg som styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ylwa Karlgren omvaldes till styrelseordförande.

Val av revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ett styrelsearvode om sammanlagt 730 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma att fördelas enligt följande. Styrelseordföranden ska erhålla ett arvode uppgående till 250 000 kronor och var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla ett arvode uppgående till 120 000 kronor. Arvodena avser även arvode för uppdrag i eventuella utskott.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför 2022 års årsstämma ska bestå av fyra ledamöter som representerar de fyra största ägarregistrerade aktieägarna vid utgången av augusti månad samt av styrelsens ordförande, som inte ska vara ledamot av valberedningen.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission samt godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till vissa medarbetare.

Målet med incitamentsprogrammet är att medarbetare, genom en egen investering, ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma högst 70 medarbetare, fördelat på tre kategorier av deltagare enligt tabellen nedan.

Kategorier av Deltagare

Maximalt antal optioner
per person

VD (max. 1 person)

10 000

Ledningsgrupp (max. 12 personer)

8 000

Övriga medarbetare (max. 57 personer)

4 000

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 15 november 2024 till och med den 15 december 2024. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden om tio handelsdagar närmast efter den 19 november 2021. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 334 000 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka 2,7 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget.

Bemyndigande att besluta om emission med företrädesrätt

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, och betalning ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. Emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna ska kunna ske upp till en volym motsvarande högst tio (10) procent av antalet utestående aktier per dagen för kallelsen till 2021 års årsstämma.

Bemyndigande att besluta om emission utan företrädesrätt

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, och betalning ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. Emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska kunna ske upp till en volym motsvarande högst tio (10) procent av antalet utestående aktier per dagen för kallelsen till 2021 års årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, varigenom en ny paragraf införs i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen samt besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämma enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

För ytterligare information, kontakta:

Krister Werner, VD Ferroamp Elektronik AB, telefon +46 76 535 86 64

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 20 maj 2021, klockan 19:30.

Om Ferroamp Elektronik

Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

Filer för nedladdning
2022-03-14

Ferroamp och Naventus bjuder in till en presentation av Ferroamp på Naventus Renewables Summit den 16 mars. Eventet livesänds från Grand Hôtel.

2022-02-16
Regulatorisk

Perioden i sammandrag
2021 oktober-december

 • Nettoomsättning 22 186 kSEK (20 074)
 • Resultat efter finansiella poster -12 575 kSEK (-9 123)
 • Balansomslutning 189 457 kSEK (144 778)
 • Soliditet 80% (80)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,97 SEK (-0,74)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 125 kSEK (-4 146)

2021 januari-december

 • Nettoomsättning 110 218 kSEK (76 772)
 • Resultat efter finansiella poster -41 102 kSEK (-33 138)
 • Balansomslutning 189 457 kSEK (144 778)
 • Soliditet 80% (80)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -3,19 SEK (-3,10)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -42 065 kSEK (-25 790)
2022-02-03

Ferroamp har ingått ett samarbetsavtal med Ahlsell, Nordens ledande distributör av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor.

2021-12-09

Med mer än 3 000 kommersiella DC-nätinstallationer redan i drift är Ferroamp världsledande när det gäller utbyggnad av DC-nät. Genom att gå med i Current OS Foundation kommer Ferroamp att kunna utöka ekosystemet av kompatibla produkter. Detta kommer att främja DC-teknik genom standardisering och samarbete.

2021-12-02

Med nästa release av systemmjukvara kan EnergyHub börja styra laddboxar enligt gängse kommunikationsstandard för laddutrustning, OCPP. Det innebär att laddningen av elbilen hemma i villan kan optimeras och bli problemfri året runt.

2021-11-23

Ferroamp har tecknat partneravtal med Assemblin El, en del av den nordiska installations- och servicekoncernen Assemblin. Samarbetet innebär att Assemblin kommer att installera och utföra service av Ferroamps system och produkter runt om i Sverige.

2021-11-12

Techarenan Challenge är entreprenörstävlingen som korar Nordens främsta startup och tillväxtbolag. När tävlingen idag avgjordes stod det klart att Ferroamp vinner Industrins pris 2021.

2021-11-10
Regulatorisk

I enlighet med beslut på årsstämman den 20 maj 2021 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets fyra röstmässigt största ägare som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Ferroamp Elektronik AB ("Ferroamp").

2021-11-10
Regulatorisk

Perioden i sammandrag
2021 juli-september

 • Nettoomsättning 28 957 kSEK (22 496)
 • Resultat efter finansiella poster -9 939 kSEK (-6 983)
 • Balansomslutning 120 244 kSEK (148 230)
 • Soliditet 73% (84)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,81 SEK (-0,62)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 677 kSEK (-7 060)

2021 januari-september

 • Nettoomsättning 88 032 kSEK (56 698)
 • Resultat efter finansiella poster -28 527 kSEK (-24 015)
 • Balansomslutning 120 244 kSEK (148 230)
 • Soliditet 73% (84)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -2,32 SEK (-2,25)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -46 190 kSEK (-21 643)

2021-11-05

Regeringen godkänner lokal energidelning i mikronät vilket öppnar marknaden för Ferroamps PowerShare-teknik. Tekniken ökar möjligheten och lönsamheten för exempelvis bostadsrättsföreningar att investera i solenergi eller gemensamma energilager.

<<
1
2
3
...
11
>>