Ferroamp utvecklar, tillverkar och marknadsför en plattform för effekt- och energioptimering som resulterar i stora besparingar för kunder i form av minskade elnätsavgifter och energiförluster. Sedan mars 2019 är Ferroamp noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Kent Jonsson, VD, kommenterar delårsrapporten för första kvartalet 2023

Senaste pressmeddelanden

02 juni 2023

Ferroamps VD, Kent Jonsson, köper 285 000 teckningsrätter i företagets företrädesemission.  Teckningsrätterna som finns tillgängliga för försäljning hos Carnegie säljs av Ferroamps grundare Björn Jernström som avser använda likviden för att finansiera sin egen teckning i emissionen.

26 maj 2023
Regulatorisk

Styrelsen i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") beslutade den 15 maj 2023, med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämman den 10 maj 2023, om en fullt garanterad nyemission om högst 16 171 047 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, motsvarande cirka 220 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till transaktionen ("Företrädesemissionen"). Med anledning av Företrädesemissionen offentliggör Bolaget ett prospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds den 29 maj 2023.

15 maj 2023
Regulatorisk

INSIDERINFORMATION; Styrelsen i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämman den 10 maj 2023, beslutat om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst 16 171 047 aktier, motsvarande cirka 220 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till transaktionen ("Företrädesemissionen").  Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 13,60 kronor per aktie. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom en kombination av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar att teckna aktier och garantiåtaganden. Därutöver har styrelsen, som ett resultat av en strategisk översyn, beslutat att anta nya finansiella mål.

Senaste rapporterna

Kommande händelser

juni 13 2023
Företrädesemission
Sista dag för teckning.
augusti 24 2023
Delårsrapport Q2 2023
november 09 2023
Delårsrapport Q3 2023