Bolagsstyrningskodens tillämpning har utvidgats till att gälla alla bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Även om Nasdaq First North Growth Market inte är en reglerad marknad avser Bolaget, att successivt implementera koden där praktiskt möjligt.