Valberedning

Principer för utseende av valberedning
Årsstämman 2021 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför 2022 års årsstämma ska bestå av fyra ledamöter som representerar de fyra största ägarregistrerade aktieägarna vid utgången av augusti månad samt av styrelsens ordförande, som inte ska vara ledamot av valberedningen.

Valberedningen inför årsstämma 2022 består av följande fyra ledamöter:

  • Björn Jernström
  • Ossian Ekdahl, utsedd av Första AP-fonden
  • Erik Durhan, utsedd av Nordea Fonder
  • Lars-Åke Bokenberger, utsedd av Wallenstam AB

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2022 framlägga förslag till val av styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna, samt val och arvodering av revisorer.

Ylwa Karlgren, styrelseordförande i Ferroamp, har adjungerats till valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Ferroamps valberedning kan göra det via e-post till mejladress valberedningen@ferroamp.se senast den 31 januari 2022.