Principer för utseende av valberedning
Årsstämman 2022 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför 2023 års årsstämma ska bestå av fyra ledamöter som representerar de fyra största ägarregistrerade aktieägarna vid utgången av augusti månad 2022 samt av styrelsens ordförande, som inte ska vara ledamot av valberedningen.

Valberedningen inför årsstämma 2023 består av följande fyra ledamöter:

  • Björn Henriksson, utsedd av Nordea Fonder
  • Björn Jernström, eget innehav
  • Ossian Ekdahl, utsedd av Första AP-fonden
  • Lars-Åke Bokenberger, utsedd av Wallenstam AB

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2023 framlägga förslag till val av styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna, samt val och arvodering av revisorer.

Ylwa Karlgren, styrelseordförande i Ferroamp, har adjungerats till valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Ferroamps valberedning kan göra det via e-post till mejladress valberedningen@ferroamp.se senast den 31 januari 2023.