Ferroamp AB (publ) - Delårsrapport Kvartal 2 2022

Perioden i sammandrag

2022 april-juni

 • Nettoomsättning 52 402 kSEK (37 703)
 • Resultat efter finansiella poster -7 860 kSEK (-8 656)
 • EBITDA -5 464 kSEK (-7 337)
 • EBITDA, % -10,4% (-19,5%)
 • Balansomslutning 253 090 kSEK (132 809)
 • Soliditet, % 80 (73)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,56 SEK (-0,71)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 545 kSEK (-22 343)

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • eComExpo - för framtidens fossilfria nyttotrafik
 • eCarExpo - Nordens största elbilsmässa
 • Ferroamp rapporterar rekordomsättning för första kvartalet 2022
 • Ferroamp stärker marknadsorganisationen
 • Ferroamp genomför en riktad nyemisson och tillförs 60 MSEK
 • Ferroamp utser Fredrik Breitung till ny CFO
 • Ferroamp flyttar till nya större lokaler i Umami Park

Finansiell sammanställning

kSEK apr-jun 2022 apr-jun 2021 jan-jun 2022 jan-jun 2021 helår 2021
Nettomsättning 52 402 37 703 93 943 59 075 110 218
EBITDA -5 464 -7 337 -10 545 -16 116 -35 729
EBITDA% -10,4% -19,5% -11,2% -27,3% -32,4%
Resultat efter finansiella poster -7 860 -8 656 -14 720 -18 588 -41 102
Balansomslutning 253 090 132 809 253 090 132 809 188 913
Soliditet (%) 80 73 80 73 80
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,56 -0,71 -1,04 -1,52 -3,19
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 545 -22 343 -16 212 -31 513 -42 065

Vd Krister Werner kommenterar perioden

Fortsatt kraftig tillväxt - Ferroamp levererar återigen ett rekordkvartal

Ferroamp fortsätter att växa kraftigt under andra kvartalet. Sammantaget ökade tillväxten i försäljning under första halvåret cirka 60 procent till cirka 94 MSEK. Första halvårets försäljning landar på drygt 85 procent av helåret 2021. Vi växer enbart organiskt. Samtidigt ökar orderingången stadigt och orderboken fylls på med order för leverans senare under året.

Den goda tillväxten är ett tydligt tecken på att allt fler installatörer och fastighetsägare ser nyttan och styrkan i Ferroamps system och vår roll som möjliggörare i den pågående energiomställningen blir allt tydligare. Skatteverket har under perioden ändrat sin syn på EnergyHub. Eftersom installation av en EnergyHub nu ses som ett stöd i elektrifieringen omfattas den av skattereduktionen för grön teknik. Ferroamp bidrar till vår gemensamma energiomställning och elektrifiering.

Redan i april översteg levererade produkter och befintlig orderbok förra årets totala omsättning och tillväxten fortsätter. Försäljningen under andra kvartalet uppgick till 52,4 MSEK vilket motsvarar en ökning med 39,0 procent jämfört med fjolårets rekordkvartal.

Vi ser att vårt arbete för att förbättra bruttomarginalen har gett resultat under första halvåret. Dock påverkas marginalförbättringen negativt av svårigheter och fördyringar i samband med komponentanskaffning under perioden. Vi fortsätter också att investera i vår organisation för att kunna växa ytterligare som bolag.

Småhussegmentet ökar snabbast

Vi växer snabbast i segmentet för mindre system. De volatila och ökande elpriserna, ökningen av antalet elbilar och höga efterfrågan på solel driver utvecklingen. Ferroamps EnergyHub-system ger fastighetsägaren möjlighet att styra och kontrollera sin elförbrukning och elkostnad. Allt fler småhusägare vill göra smarta, medvetna val och ta kontroll över sin situation i takt med att elektrifieringen av samhället förändrar spelplanen.

Lansering av nytt batterierbjudande

I maj lanserades vårt nya batterierbjudande och det blev genast en succé. Batterier är en viktig komponent i systemet för att genom olika tillämpning kunna kontrollera och sänka elkostnaderna, till exempel genom att lagra solel till senare på dygnet. Med det nya konkurrenskraftiga ESS System har vi förbättrat vårt erbjudande och andelen EnergyHub-system som säljs med batteri ökar relativt sett.

Produktionskapaciteten växer

Komponentbristen har under kvartalet hanterats väl av vårt team i en mycket tuff världsmarknadssituation. Flertalet nya komponenter har verifierats och godkänts och vi arbetar fortsatt aktivt med att säkra tillgång för att hålla tillbaka kostnader och säkerställa leveransförmåga. Den kraftigt ökade efterfrågan, och svårighet att få tag i vissa komponenter, har gjort att vi har haft utmaningar i att hinna producera i den takt vi önskat. Vi har under det senaste året lagt ut vår produktion och hittills femdubblat vår kapacitet, men har inte nått hela vägen på grund av komponentbristsituationen. Under hösten fortsätter vi investeringarna och utbyggnaden för att öka vår produktionskapacitet ytterligare.

Nya institutionella investerare förstärker ägarbasen

Vårt metodiska arbete och tydliga strategi gör att vi kan leverera en stark utveckling framåt mot våra mål. Det har attraherat ytterligare ett antal svenska och internationella investerare som exempelvis Swedbank Robur Ny Teknik och Nordea Innovation Stars som genom en nyemission stärker vår ägarbas och kassa. Vi stärker med detta vår förmåga ytterligare och kan nu fortsätta accelerera tillväxten och ta nästa steg på vår strategi och vår tillväxtresa.

Fortsatt utveckling i en utmanande omvärld

Under perioden har ett antal nya kollegor anslutit till vårt starka team. Vi fortsätter att växa och attrahera nya stjärnor och flyttar till nya, större, lokaler i Umami Park i Sundbyberg i april 2023. Fastigheten ägs av Wallenstam som också är samarbetspartner, ägare och en av Ferroamps tidigaste kunder.

Det är ett tufft läge i världen totalt sett. Trots detta överstiger den positiva påverkan av energiomställningen de negativa effekterna av den världsekonomiska utvecklingen för oss på Ferroamp. I det utmanande omvärldsläget behövs lösningar för energiomställningen och jag ser att vårt bidrag efterfrågas alltmer framåt. Det ser ljust ut för vår fortsatta tillväxt.

Vi lägger ett mycket starkt kvartal med flera viktiga milstolpar bakom oss. Vi tar stora steg framåt under kvartalet och jag ser med tillförsikt fram emot en spännande höst.

Krister Werner, vd

Detta är sådan information som Ferroamp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 klockan 08.00.

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, vd 076-535 86 64

Fredrik Breitung, CFO/IR 070-340 76 79

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: https://investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen besök: https://ferroamp.com/

Om Ferroamp

Ferroamp AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom greentech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps stamaktie handlas under kortnamn FERRO med ISIN-kod SE0012229920.
Ferroamps Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market är G&W Fondkommission, +46(0)8-503 00 050, ca@gwkapital.se. Mer information finns på bolagets hemsida: https://ferroamp.com/