Pressmeddelanden

Ferroamp AB (publ) - Delårsrapport Kvartal 2 2022

Perioden i sammandrag

2022 april-juni

 • Nettoomsättning 52 402 kSEK (37 703)
 • Resultat efter finansiella poster -7 860 kSEK (-8 656)
 • EBITDA -5 464 kSEK (-7 337)
 • EBITDA, % -10,4% (-19,5%)
 • Balansomslutning 253 090 kSEK (132 809)
 • Soliditet, % 80 (73)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,56 SEK (-0,71)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 545 kSEK (-22 343)

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • eComExpo - för framtidens fossilfria nyttotrafik
 • eCarExpo - Nordens största elbilsmässa
 • Ferroamp rapporterar rekordomsättning för första kvartalet 2022
 • Ferroamp stärker marknadsorganisationen
 • Ferroamp genomför en riktad nyemisson och tillförs 60 MSEK
 • Ferroamp utser Fredrik Breitung till ny CFO
 • Ferroamp flyttar till nya större lokaler i Umami Park

Finansiell sammanställning

kSEK apr-jun 2022 apr-jun 2021 jan-jun 2022 jan-jun 2021 helår 2021
Nettomsättning 52 402 37 703 93 943 59 075 110 218
EBITDA -5 464 -7 337 -10 545 -16 116 -35 729
EBITDA% -10,4% -19,5% -11,2% -27,3% -32,4%
Resultat efter finansiella poster -7 860 -8 656 -14 720 -18 588 -41 102
Balansomslutning 253 090 132 809 253 090 132 809 188 913
Soliditet (%) 80 73 80 73 80
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,56 -0,71 -1,04 -1,52 -3,19
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 545 -22 343 -16 212 -31 513 -42 065

Vd Krister Werner kommenterar perioden

Fortsatt kraftig tillväxt - Ferroamp levererar återigen ett rekordkvartal

Ferroamp fortsätter att växa kraftigt under andra kvartalet. Sammantaget ökade tillväxten i försäljning under första halvåret cirka 60 procent till cirka 94 MSEK. Första halvårets försäljning landar på drygt 85 procent av helåret 2021. Vi växer enbart organiskt. Samtidigt ökar orderingången stadigt och orderboken fylls på med order för leverans senare under året.

Den goda tillväxten är ett tydligt tecken på att allt fler installatörer och fastighetsägare ser nyttan och styrkan i Ferroamps system och vår roll som möjliggörare i den pågående energiomställningen blir allt tydligare. Skatteverket har under perioden ändrat sin syn på EnergyHub. Eftersom installation av en EnergyHub nu ses som ett stöd i elektrifieringen omfattas den av skattereduktionen för grön teknik. Ferroamp bidrar till vår gemensamma energiomställning och elektrifiering.

Redan i april översteg levererade produkter och befintlig orderbok förra årets totala omsättning och tillväxten fortsätter. Försäljningen under andra kvartalet uppgick till 52,4 MSEK vilket motsvarar en ökning med 39,0 procent jämfört med fjolårets rekordkvartal.

Vi ser att vårt arbete för att förbättra bruttomarginalen har gett resultat under första halvåret. Dock påverkas marginalförbättringen negativt av svårigheter och fördyringar i samband med komponentanskaffning under perioden. Vi fortsätter också att investera i vår organisation för att kunna växa ytterligare som bolag.

Småhussegmentet ökar snabbast

Vi växer snabbast i segmentet för mindre system. De volatila och ökande elpriserna, ökningen av antalet elbilar och höga efterfrågan på solel driver utvecklingen. Ferroamps EnergyHub-system ger fastighetsägaren möjlighet att styra och kontrollera sin elförbrukning och elkostnad. Allt fler småhusägare vill göra smarta, medvetna val och ta kontroll över sin situation i takt med att elektrifieringen av samhället förändrar spelplanen.

Lansering av nytt batterierbjudande

I maj lanserades vårt nya batterierbjudande och det blev genast en succé. Batterier är en viktig komponent i systemet för att genom olika tillämpning kunna kontrollera och sänka elkostnaderna, till exempel genom att lagra solel till senare på dygnet. Med det nya konkurrenskraftiga ESS System har vi förbättrat vårt erbjudande och andelen EnergyHub-system som säljs med batteri ökar relativt sett.

Produktionskapaciteten växer

Komponentbristen har under kvartalet hanterats väl av vårt team i en mycket tuff världsmarknadssituation. Flertalet nya komponenter har verifierats och godkänts och vi arbetar fortsatt aktivt med att säkra tillgång för att hålla tillbaka kostnader och säkerställa leveransförmåga. Den kraftigt ökade efterfrågan, och svårighet att få tag i vissa komponenter, har gjort att vi har haft utmaningar i att hinna producera i den takt vi önskat. Vi har under det senaste året lagt ut vår produktion och hittills femdubblat vår kapacitet, men har inte nått hela vägen på grund av komponentbristsituationen. Under hösten fortsätter vi investeringarna och utbyggnaden för att öka vår produktionskapacitet ytterligare.

Nya institutionella investerare förstärker ägarbasen

Vårt metodiska arbete och tydliga strategi gör att vi kan leverera en stark utveckling framåt mot våra mål. Det har attraherat ytterligare ett antal svenska och internationella investerare som exempelvis Swedbank Robur Ny Teknik och Nordea Innovation Stars som genom en nyemission stärker vår ägarbas och kassa. Vi stärker med detta vår förmåga ytterligare och kan nu fortsätta accelerera tillväxten och ta nästa steg på vår strategi och vår tillväxtresa.

Fortsatt utveckling i en utmanande omvärld

Under perioden har ett antal nya kollegor anslutit till vårt starka team. Vi fortsätter att växa och attrahera nya stjärnor och flyttar till nya, större, lokaler i Umami Park i Sundbyberg i april 2023. Fastigheten ägs av Wallenstam som också är samarbetspartner, ägare och en av Ferroamps tidigaste kunder.

Det är ett tufft läge i världen totalt sett. Trots detta överstiger den positiva påverkan av energiomställningen de negativa effekterna av den världsekonomiska utvecklingen för oss på Ferroamp. I det utmanande omvärldsläget behövs lösningar för energiomställningen och jag ser att vårt bidrag efterfrågas alltmer framåt. Det ser ljust ut för vår fortsatta tillväxt.

Vi lägger ett mycket starkt kvartal med flera viktiga milstolpar bakom oss. Vi tar stora steg framåt under kvartalet och jag ser med tillförsikt fram emot en spännande höst.

Krister Werner, vd

Detta är sådan information som Ferroamp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 klockan 08.00.

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, vd 076-535 86 64

Fredrik Breitung, CFO/IR 070-340 76 79

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: https://investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen besök: https://ferroamp.com/

Om Ferroamp

Ferroamp AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom greentech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps stamaktie handlas under kortnamn FERRO med ISIN-kod SE0012229920.
Ferroamps Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market är G&W Fondkommission, +46(0)8-503 00 050, ca@gwkapital.se. Mer information finns på bolagets hemsida: https://ferroamp.com/

2022-12-02

När allt fler elnätsbolag tar betalt baserat på förbrukningstopparna kan elbilsladdning bli en dyr historia. Genom smart styrning med Ferroamps EnergyHub kan topparna begränsas. Nu är Charge Amps elbilsladdare Halo kompatibel med systemet vilket gör funktionen tillgänglig för fler.

2022-12-01

Ferroamps unika lösning för elbilsladdning blir nu tillgänglig för fler. Wallbox elbilsladdare är nu kompatibla med Ferroamps EnergyHub-system och kan därmed bli en del av den energismarta fastigheten.

2022-11-16
Regulatorisk

Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp") styrelse meddelar härmed att Krister Werner som varit bolagets VD sedan februari 2020 lämnar sin befattning. Fredrik Breitung som idag är bolagets CFO har utsetts till t f VD och kommer att upprätthålla CFO-rollen parallellt med rollen som t f VD fram till dess att en permanent VD är på plats.

2022-11-09
Regulatorisk

Perioden i sammandrag

2022 juni-september

 • Nettoomsättning 47 965 kSEK (28 957)
 • EBITDA -8 272 kSEK (-8 586)
 • EBITDA, % -17,2 (-29,7)
 • Resultat efter finansiella poster -11 100 kSEK (-9 939)
 • Balansomslutning 249 775 kSEK (120 244)
 • Soliditet, % 76 (73)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,76 SEK (-0,81)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 491 kSEK (-14 677)

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Ferroamp fördubblar produktionen
 • Ferroamp expanderar - tecknar tillverkningsavtal med Kitron
 • Stort intresse för Ferroamp på Elmässan
 • Högt betyg i kundundersökning
2022-11-04
Regulatorisk

I enlighet med beslut på årsstämman den 12 maj 2022 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets fyra röstmässigt största ägare som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp").

2022-09-30

Ferroamp ökar nu produktionstakten ytterligare och har tecknat ett ramavtal med den norska elektroniktillverkaren Kitron om volymproduktion av EnergyHub-systemet för villor. Avtalet är också ett steg på vägen mot kommande internationella lansering.

2022-09-23

För att möta den starka efterfrågan utökar Ferroamp nu sitt samarbete med elektroniktillverkaren NOTE och fördubblar produktionskapaciteten av det patenterade EnergyHub-systemet.

2022-08-25
Regulatorisk

Perioden i sammandrag

2022 april-juni

 • Nettoomsättning 52 402 kSEK (37 703)
 • Resultat efter finansiella poster -7 860 kSEK (-8 656)
 • EBITDA -5 464 kSEK (-7 337)
 • EBITDA, % -10,4% (-19,5%)
 • Balansomslutning 253 090 kSEK (132 809)
 • Soliditet, % 80 (73)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,56 SEK (-0,71)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 545 kSEK (-22 343)

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • eComExpo - för framtidens fossilfria nyttotrafik
 • eCarExpo - Nordens största elbilsmässa
 • Ferroamp rapporterar rekordomsättning för första kvartalet 2022
 • Ferroamp stärker marknadsorganisationen
 • Ferroamp genomför en riktad nyemisson och tillförs 60 MSEK
 • Ferroamp utser Fredrik Breitung till ny CFO
 • Ferroamp flyttar till nya större lokaler i Umami Park
2022-06-30

Ferroamp har tecknat ett avtal om nya kontorslokaler med Wallenstam. I april nästa år flyttas huvudkontor och lab till Umami Park i Sundbyberg, ett av Stockholmsregionens nya dynamiska områden.

2022-06-22
Regulatorisk

Ferroamp AB (publ) utser Fredrik Breitung som interim CFO.

1
2
...
13
>>