Pressmeddelanden

Ferroamp Elektronik AB - Delårsrapport Kvartal 1 2021

Perioden i sammandrag
Fortsatt ökad omsättning +29 % trots covid-effekter

Första kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 21.372 (16.619) kSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9.932 (-8.163) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,81 (-0,85) SEK

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Ferroamp och Senergia gör storaffär i nivå med förra årets volym.
 • Ferroamp stärker sin kundservice genom samarbete med H1 Communication.
 • Ferroamp är ett av de snabbast växande företagen i Europa på Financial Times lista.
 • Ferroamp utvecklar V2X med Polestar och CTEK.
 • Ferroamp bygger en starkare utvecklingsorganisation genom rekrytering av Carl Heyman som Chief Development Officer.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Ferroamp och Svea Solar fördjupar samarbetet.
 • Ferroamp och Elkedjan utökar samarbetet inom Smart Energi.
 • Ferroamps grundare avyttrar mindre del av sitt aktieinnehav.

Finansiell Sammanställning

KSEK jan-mar
2021
jan-mar
2020
jan-dec
2020
Nettoomsättning 21 372 16 619 76 772
Resultat efter finansiella poster -9 932 -8 163 -33 138
Balansomslutning 145 818 65 997 144 778
Soliditet (%) 72 75 80
Resultat per aktie, SEK -0,81 -0,85 -3,10
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 169 -8 956 -25 790

VD Krister Werner kommenterar perioden

Fortsatt tillväxtresa i utmanande tider

Vi fortsätter vår tillväxtresa och inleder första kvartalet 2021 med en orderingång som landar strax över en dubblering jämfört med samma period förra året. Efter en långsam start tog faktureringen fart i slutet av perioden och vi avslutade med en god tillväxt, nästan 30 %. Vi lämnar kvartalet med en bra orderbok och ser en positiv utveckling på marknaden, om än påverkad av utmaningar och därmed något svårbedömd.

Det finns en stor efterfrågan på Ferroamps system och lösningar från marknaden. Kapacitetsfrågan är i stort fokus när elektrifieringen rullar vidare och vi gör under första kvartalet affärer i samtliga segment, från mindre industrianläggningar och flerfamiljshus till villor. Vi har fördjupat och utökat samarbetet med flera viktiga partners, där positiva signaler syns i ökad efterfrågan på våra produkter.

Starka trender och drivkrafter i samhället gör att Ferroamps lösningar kommer att bli alltmer efterfrågade för att hantera kapacitetsutmaningarna kring våra städer och för att säkerställa kapacitet för mindre industrier och lantbruk. Både inom EU och nationellt i Sverige finns en stor vilja att förändra samhället mot allt högre grad av elektrifiering samtidigt som vi går mot koldioxidneutralitet.

Omställningen av fordonsflottan går fort och ökar behovet av att kunna hantera kapacitet för laddning. Tillsammans med den ökande mängden lokalt producerad förnyelsebar energi ställer detta krav på nät- och fastighetsägare - och här kan Ferroamp spela en avgörande roll genom smarta, skalbara lösningar för fastighetsägare som med hjälp av EnergyHub-systemet kan ta kontroll över sin elektrifiering.

Vi har satsat hårt på att förkorta våra ledtider för att möta ökad efterfrågan och har kapacitet att leverera ökade volymer. Under första kvartalet har vi fortsatt bygga leveransförmåga och kapacitet bland annat genom fortsatt outsourcing av produkter och utvecklade logistikflöden. Detta ger goda möjligheter till marginalförbättringar framåt.

Vi har nu levt under påverkan av pandemin i över ett år och dess konsekvenser ses i flera olika former. Leveranskapacitetsproblem från Asien stör våra kunder och deras utbyggnadsprojekt, vilket påverkar även Ferroamp och vår tillväxt. Mycket kraftiga fördyringar av transportkostnader påverkar vår möjlighet till marginalförbättring. Vi såg transportkostnaderna öka kraftigt under hösten förra året. Dessa har fortsatt stiga under första kvartalet och vår bedömning är att det kommer att hålla i sig under året. Komponentbristsituationen vi dagligen kan läsa om i dagstidningarna påverkar även oss. Hittills har vi lyckats säkra komponenter, men med fördyringar som följd, vilket försenar utvecklingen av vår marginal.

Trots en utmanande tid av pandemi har vi klarat oss väl och ser positivt på vår tillväxtresa framåt. Vi ser att Ferroamps produkter blir alltmer efterfrågade och ligger rätt i tiden. Vi befinner oss i en massiv energiomställning. Energibranschen, fordonsindustrin, stålindustrin, cementindustrin, flygindustrin med flera genomgår omfattande förändringar med långtgående konsekvenser - och den gemensamma nämnaren stavas elektrifiering. Den elektriska revolutionen har bara börjat och vi har pole position på förändringsresan.

Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot ett utvecklande år.

Spånga, maj 2021

Krister Werner

Detta är sådan information som Ferroamp Elektronik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2021 klockan 17.55.

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD 076-535 86 64

Kerstin Wähl, CFO & IR 070-657 35 10

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: www.investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp Elektronik

Ferroamp Elektronik AB, grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps stamaktie handlas under kortnamn FERRO med ISIN-kod SE0012229920.
Ferroamps Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market är G&W Fondkommission, +46(0)8-503 00 050, ca@gwkapital.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ferroamp.com

2021-09-02

Ferroamp har tecknat samarbetsavtal med elektroniktillverkaren NOTE om volymproduktion av EnergyHub.

2021-09-01

Temat för Sveriges paviljong på världsutställningen i Dubai är "Co-creation for innovation", ett tema som Ferroamp, Soltech och Nilar tagit fasta på när de svenska bolagens samverkan kring energiförsörjningen av paviljongen visas upp på plats i Dubai.

2021-08-25

Ferroamp är en av leverantörerna som bidrar till att energiförsörjningen i den svenska paviljongen på världsutställningen i Dubai sker med förnybar energi. Systemet med solceller och energilager, styrt och optimerat av Ferroamps innovativa EnergyHub, är nu installerat inför den stundande världsutställningen som pågår från oktober till mars 2021-2022.

2021-08-24
Regulatorisk

Ferroamp välkomnar Niklas Cassel som interim Chief Commercial Officer och sätter därmed fokus på arbetet med Ferroamps säljstrategi och internationalisering. Tillsammans med Lisa Larsson Lerner, som kommer att leda det strategiska arbetet inom inköp, leverantörer och försörjningskedjor, tillförs erfarenhet och kompetens som gör Ferroamp redo för nästa steg på utvecklingsresan.

2021-08-18
Regulatorisk

Perioden i sammandrag
Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 37.703 (17.583) kSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8.656 (-8.869) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,71 (-0,87)

Första halvåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 59.075 (34.202) kSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -18.588 (-17.032) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,52 (-1,76)
2021-07-01
Regulatorisk

Från och med den 15 augusti förstärks Ferroamps organisation och ledning med Lisa Larsson Lerner, Chief Purchasing Officer, som kommer att utveckla Ferroamps strategiska arbete inom inköp, leverantörer och försörjningskedjor.

2021-06-08

Ferroamp har utsetts till finalist och därmed ett av Nordens 50 främsta framtidsbolag i den årliga entreprenörstävlingen Techarenan Challenge.

2021-05-20
Regulatorisk

Årsstämman i Ferroamp Elektronik AB hölls den 20 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes bolagsstämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fick utöva sin rösträtt vid stämman endast genom förhandsröstning, s.k. poströstning.

2021-05-19
Regulatorisk

Perioden i sammandrag
Fortsatt ökad omsättning +29 % trots covid-effekter

Första kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 21.372 (16.619) kSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9.932 (-8.163) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,81 (-0,85) SEK

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Ferroamp och Senergia gör storaffär i nivå med förra årets volym.
 • Ferroamp stärker sin kundservice genom samarbete med H1 Communication.
 • Ferroamp är ett av de snabbast växande företagen i Europa på Financial Times lista.
 • Ferroamp utvecklar V2X med Polestar och CTEK.
 • Ferroamp bygger en starkare utvecklingsorganisation genom rekrytering av Carl Heyman som Chief Development Officer.
2021-05-17

Inför årsstämman i Ferroamp Elektronik AB den 20 maj har idag ett förinspelat anförande av VD Krister Werner publicerats.

<<
1
2
3
...
10
>>