Pressmeddelanden

Ferroamp Elektronik AB - Delårsrapport Kvartal 2 2021

Perioden i sammandrag
Andra kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 37.703 (17.583) kSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8.656 (-8.869) kSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,71 (-0,87)

Första halvåret 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 59.075 (34.202) kSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -18.588 (-17.032) kSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,52 (-1,76)

Viktiga händelser under första kvartalet

  • Ferroamp och Elkedjan utökar samarbetet inom Smart Energi
  • Ferroamp och Svea Solar fördjupar samarbetet
  • Ferroamp utses till finalist i Techarenan Challenge

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Ferroamp stärker organisationen genom rekrytering av Lisa Larsson Lerner som Chief Purchasing Officer

Finansiell sammanställning

KSEK apr-jun
2021
apr-jun
2020
jan-jun
2021
jan-jun
2020
jan-dec
2020
Nettoomsättning 37 703 17 583 59 075 34 202 76 772
Resultat efter finansiella poster -8 656 -8 869 -18 588 -17 032 -33 138
Balansomslutning 132 809 57 968 132 809 57 968 144 778
Soliditet (%) 73 70 73 70 80
Resultat per aktie, SEK -0,71 -0,87 -1,52 -1,76 -3,10
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
-22 343 -5 627 -31 513 -14 583 -29 790

VD Krister Werner kommenterar perioden

Vårt bästa kvartal någonsin

Vår omsättning växer kraftigt under andra kvartalet och vi presterar vårt i särklass bästa kvartal någonsin. Omsättningen landar på 37,7 MSEK vilket är mer än en dubblering jämfört med samma kvartal föregående år och vi slår vårt tidigare kvartalsrekord med hela 68%.
Utöver en stark omsättningstillväxt fortsätter även bruttomarginalen att utvecklas väl och var i kvartalet på den högsta nivån någonsin, trots kostnadsfördyringar till följd av komponentbrist och ökade fraktkostnader. Ökningen är en kombination av volymutvecklingen i försäljningen samt pågående operationella initiativ och vi har en tydlig plan för att fortsätta lyfta bruttomarginalen för att nå vårt finansiella mål.

Vi ser att speciellt solelbranschen växer kraftigt. Svensk Solenergi skriver i Dagens Industri att tillväxten under inledningen av året varit ca 30% trots utmaningar med tillgång på solpaneler från Asien. De ser ingen avmattning framåt. Ferroamp erbjuder allt från villaägare till större fastighetsägare, lantbruk och industri att bygga solelanläggningar med ett framtidssäkert styrsystem som ger dem kontroll över sin energi och effekt. EnergyHub-systemet skapar möjlighet och förmåga att enkelt integrera ytterligare komponenter såsom energilager och elbilsladdning samtidigt som det ger möjlighet att hantera kapacitetsutmaningar.

Utmaningarna i elnätet är stora och kommer bli större. Kraven på kapacitet ökar i elektrifieringens spår. Under perioden har lokalt delad energi diskuterats allt oftare i media och debattinlägg som en av lösningarna på utmaningarna. Att genom mindre energigemenskaper, som i micronät delar på och använder solenergi optimalt, kunna hantera kapacitetsutmaningarna är nu i fokus. Förändring av regelverk krävs och enligt Sveriges energiminister är det en ändring som ska ske under nästa år. Ferroamps patenterade lösning PowerShare är en möjliggörare för lokal energidelning. Vårt EnergyHub-system blir med PowerShare ännu mer framtidssäkert och Ferroamp en viktig aktör för att få bukt med kapacitetsutmaningarna.

Under perioden har vi tagit ett antal affärer där Ferroamps EnergyHub-system löser kundproblem på ett unikt sätt. Ett exempel är Biskopsgården i Göteborg där åtta hus får solceller på taken via en av våra partners och Ferroamps system hjälper till att balansera energin, jämna ut effekttoppar och gör det enklare för fastigheterna att behålla och själva använda solenergin istället för att sälja den.

Vi har under perioden även genomfört flera framgångsrika marknadsföringskampanjer för EnergyHub-systemet, med solenergi, batterilager och elbilsladdning, tillsammans med våra partners. Det är många kunder som ser potentialen i att investera i ett framtidssäkert och utbyggbartsystem som skapar möjlighet att hantera kapacitetsfrågorna framåt. Vi ser att vårt fokuserade samarbete med flera viktiga partners och aktörer i branschen ger resultat.

Vi fortsätter vår industrialisering för att öka vår servicegrad, leveransförmåga och volymtillväxt. Vi har idag lagt ut merparten av vår produktion av volymprodukter till produktionspartners. Hos oss produceras vid halvårsskiftet enbart de stora EnergyHub XL med tillhörande rack. Även denna produktion kommer under hösten att flyttas till produktionspartners. Vi har med detta skapat förmåga till ökad leveranskapacitet och högre servicegrad. Vi har sänkt våra totala tillverkningskostnader vilket är viktigt steg på vägen mot en bättre lönsamhet. Vi ser att vi når våra mål och förbättrar vårt ekonomiska resultat. Tyvärr gör de ökade kostnaderna kopplade till komponentbrist och transport att ytterligare marginalförbättringar låter vänta på sig. Komponentbristen kommer troligen att kvarstå under resterande del av året. Vi har för att minska påverkan av komponentbristsituationen lagt arbete på att finna och kvalificera alternativa komponenter och lösningar. Vi har även utvecklat vår logistik och skeppar idag produkter med olika typer av transporter.

Vi har under det första halvåret återigen visat vad Ferroamps organisation har kapacitet att åstadkomma. Vi har trots en mängd utmaningar i vår omvärld arbetat hårt och målinriktat. Detta har gett utdelning, framför allt i det andra kvartalet. Jag är stolt över att kunna lägga ett halvår bakom oss med mycket bra resultat på flera områden och med goda förutsättningar framåt.

Spånga, augusti 2021
Krister Werner

Detta är sådan information som Ferroamp Elektronik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2021 klockan 08.00.

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD 076-535 86 64

Kerstin Wähl, CFO/IR 070-657 35 10

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: https://investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen besök: https://ferroamp.com/

Om Ferroamp Elektronik

Ferroamp Elektronik AB, grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom greentech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps stamaktie handlas under kortnamn FERRO med ISIN-kod SE0012229920.
Ferroamps Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market är G&W Fondkommission, +46(0)8-503 00 050, ca@gwkapital.se. Mer information finns på bolagets hemsida: https://ferroamp.com/

2022-06-30

Ferroamp har tecknat ett avtal om nya kontorslokaler med Wallenstam. I april nästa år flyttas huvudkontor och lab till Umami Park i Sundbyberg, ett av Stockholmsregionens nya dynamiska områden.

2022-06-22
Regulatorisk

Ferroamp AB (publ) utser Fredrik Breitung som interim CFO.

2022-05-24
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

2022-05-24
Regulatory

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE WOULD NOT BE IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE SEE IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

2022-05-24
Regulatory

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE WOULD NOT BE IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE SEE IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

2022-05-24
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

2022-05-12

I samband med årsstämman i Ferroamp Elektronik AB den 12 maj har ett förinspelat anförande av vd Krister Werner publicerats.

2022-05-02

För att möta en snabbt växande efterfrågan på Ferroamps systemlösningar i Sverige och utomlands har bolaget under våren omorganiserat sälj- och marknadsorganisationen. Tillgängligheten mot kund har breddats genom rekryteringar av nya medarbetare som ökar Ferroamps säljstyrka. Samtidigt har bolagets ledningsgrupp förstärkts med Mattias Stragne, Head of Sales, Sweden, och Robert Gelmanovski, Chief Marketing & Communications Officer.

2022-04-21
Regulatorisk

Ferroamp Elektronik AB har idag publicerat årsredovisning för 2021.

1
2
...
12
>>