Ferroamp fördubblar produktionen

För att möta den starka efterfrågan utökar Ferroamp nu sitt samarbete med elektroniktillverkaren NOTE och fördubblar produktionskapaciteten av det patenterade EnergyHub-systemet.

  • När elpriserna rusar samtidigt som elsystemet förändras i grunden erbjuder Ferroamp fastighetsägare möjligheten att ta kontroll över sin elanvändning. Vi är därför glada att kunna utveckla vårt samarbete med NOTE och skala upp produktionen., säger Krister Werner, vd, Ferroamp.

Ferroamp är ett svenskt greentech bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Med EnergyHub har företaget utvecklat ett system som genom en patenterad likströmsteknik kan styra elanvändningen så att fastighetsägaren får ut mer av sina solceller och dessutom kan integrera elbilsladdning och energilager.

Under första halvåret 2022 ökade Ferroamp sin försäljning med 60 procent och befinner sig nu i en snabb tillväxtfas. Produktionen av EnergyHub har ökat med cirka 500 procent senaste året och planen är nu att på kort tid ytterligare fyrdubbla kapaciteteten och i detta är avtalet med NOTE en viktig del.

Samarbetet innebär en fördubbling av produktionstakten närmsta halvåret. Företagen kommer också att fördjupa samarbetet vad gäller inköp och utveckling för att möta de utmaningar som råder på den globala komponentmarknaden. Tillverkningen sker i Norrtälje.

  • Vi ligger väl positionerade för att ta tillvara de nya affärsmöjligheter som växer fram med ny teknik inom greentech-området. Vi är mycket stolta och glada över vårt nära samarbete med Ferroamp som vi ser som ett innovativt och expansivt bolag, säger Johannes Lind-Widestam, NOTE:s vd och koncernchef.

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD, 076-535 86 64

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp
Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps EnergyHub är en egentutvecklad och patenterad smart växelriktare som utgör hjärnan i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager batterilagring kan maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

Filer för nedladdning
2023-06-02

Ferroamps VD, Kent Jonsson, köper 285 000 teckningsrätter i företagets företrädesemission.  Teckningsrätterna som finns tillgängliga för försäljning hos Carnegie säljs av Ferroamps grundare Björn Jernström som avser använda likviden för att finansiera sin egen teckning i emissionen.

2023-05-26
Regulatorisk

Styrelsen i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") beslutade den 15 maj 2023, med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämman den 10 maj 2023, om en fullt garanterad nyemission om högst 16 171 047 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, motsvarande cirka 220 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till transaktionen ("Företrädesemissionen"). Med anledning av Företrädesemissionen offentliggör Bolaget ett prospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds den 29 maj 2023.

2023-05-26
Regulatory

The Board of Directors of Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" or the "Company") resolved, on 15 May 2023, pursuant to the authorization granted by the Company's Annual General Meeting held on 10 May 2023, on a fully guaranteed issue of a maximum of 16,171,047 shares with preferential rights for the Company's shareholders, corresponding to approximately SEK 220 million before deductions of costs attributable to the transaction (the "Rights Issue"). By reason of the Rights Issue, the Company publishes a prospectus which today has been approved by the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen). The subscription period in the Rights Issue will commence on 29 May 2023.

2023-05-15
Regulatorisk

INSIDERINFORMATION; Styrelsen i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämman den 10 maj 2023, beslutat om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst 16 171 047 aktier, motsvarande cirka 220 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till transaktionen ("Företrädesemissionen").  Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 13,60 kronor per aktie. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom en kombination av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar att teckna aktier och garantiåtaganden. Därutöver har styrelsen, som ett resultat av en strategisk översyn, beslutat att anta nya finansiella mål.

2023-05-15
Regulatory

INSIDE INFORMATION; The Board of Directors of Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" or the "Company") has today, pursuant to the authorization granted by the Company's Annual General Meeting held on 10 May 2023 (the "AGM"), resolved on a fully guaranteed issue of a maximum of 16,171,047 shares with preferential rights for the Company's shareholders, corresponding to approximately SEK 220 million before deductions of costs attributable to the transaction (the "Rights Issue"). The subscription price in the Rights Issue has been set to SEK 13.60 per share. The Rights Issue is fully guaranteed through a combination of subscription undertakings, declarations of intent to subscribe for shares and guarantee commitments. In addition, the Company's Board of Directors has, as a result of a strategic review, resolved to adopt new financial targets.

2023-05-10
Regulatorisk

Årsstämman 2023 i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") hölls idag den 10 maj 2023 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

2023-05-08
Regulatorisk

Perioden i sammandrag

2023 januari-mars

  • Nettoomsättning: 95 051 kSEK (41 541)
  • EBITDA: -27 097 kSEK (-5 081)
  • EBITDA, %: -28,5 (-12,2)
  • Resultat efter finansiella poster: -30 691 kSEK (-6 861)
  • Balansomslutning: 246 016 kSEK (196 091)
  • Soliditet, %: 53 (74)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -2,09 (-0,51)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten: -55 860 (-8 666)
2023-05-05
Regulatorisk

Ferroamp har tecknat distributionsavtal med Sveriges ledande el- och teknikgrossist, Elektroskandia. Med avtalet ökar Ferroamps förmåga att nå ut till installatörer och kunder i hela Sverige.

2023-04-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Ferroamp AB (publ), 556805-7029, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl. 10:00 hörsalen på Convendum, Birger Jarlsgatan 57, Spårvagnshallarna i Stockholm.

2023-04-05
Regulatorisk

INSIDERINFORMATION; Styrelsen i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") offentliggör härmed avsikten att besluta om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, motsvarande cirka 220 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till transaktionen ("Företrädesemissionen"). Bolagets årsstämma som äger rum den 10 maj 2023 ska föreslås att bemyndiga styrelsen om att besluta om Företrädesemissionen och dess villkor.

2023-04-05
Regulatory

INSIDER INFORMATION; The Board of Directors of Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" or the "Company") hereby announces the intention to resolve on a fully guaranteed issue of new shares with preferential rights for the Company's shareholders, corresponding to approximately SEK 220 million before deductions of costs attributable to the transaction (the "Rights Issue"). The Company's Annual General Meeting, taking place on 10 May 2023 (the "AGM"), will propose to authorize the Board of Directors to resolve on the Rights Issue and the terms thereof.

2023-03-31
Regulatorisk

Ferroamps valberedning föreslår sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, med omval av Ylwa Karlgren som ordförande, för beslut vid årsstämman. Som nya ledamöter föreslås Claes Mellgren, grundare och tidigare VD och koncernchef för AQ Group (publ) och Maha Bouzeid, tidigare Executive Director and Head of Growth på Polarium. Björn Jernström och Stefan Jakelius har avböjt omval. Övriga styrelseledamöter föreslås för omval.

1
2
...
15
>>