Kommuniké från årsstämman i Ferroamp AB (publ)

Årsstämman 2023 i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") hölls idag den 10 maj 2023 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Ferroamp samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens uppdaterade förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens uppdaterade förslag, att omvälja nuvarande styrelseledamöter Ylwa Karlgren, Anders Persson, Erik Hallberg och Lars-Åke Bokenberger. Claes Mellgren valdes till ny styrelseledamot. Ylwa Karlgren omvaldes till styrelsens ordförande. Björn Jernström och Stefan Jakélius har avböjt omval och Maha Bouzeid hade meddelat att hon inte kunde ställa upp för nyval.

Beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Det noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält att den auktoriserade revisorn Claes Sjödin är fortsatt huvudansvarig.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 370 000 kronor och 160 000 kronor till övriga av stämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. För arbete i revisionskommittén utgår arvode med 90 000 kronor till kommitténs ordförande samt 40 000 kronor vardera till utsedda ledamöter. För arbete i ersättningskommittén utgår arvode med 35 000 kronor för ersättningskommitténs ordförande och 15 000 kronor vardera till utsedda ledamöter.

Det totala arvodet för styrelsearbetet uppgår till 1 245 000 kronor (föregående år 1 310 000 kronor). Det totala arvodet för revisionskommittén uppgår till 170 000 kronor (föregående år 140 000 kronor).

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedningen

Det beslutades att anta principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med företrädesrätt för aktieägare, inom bolagsordningens gränser, till ett maximalt emissionsbelopp om högst 220 000 000 kronor att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital och skapa finansiell flexibilitet för att upprätthålla Bolagets starka tillväxt genom investeringar i affärsutveckling, produktutveckling och accelererad expansion.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

Införande av incitamentsprogram 2023/2026 för ledande befattningshavare och anställda genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett teckningsoptionsprogram genom emission och vidareöverlåtelse av högst 330 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 33 000 kronor. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen samt Bolaget, med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner, som är eller blir anställda i Bolaget eller i koncernen.

Bolaget har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt och ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 31 augusti 2026.

Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets under perioden från och med den 25 april 2023 till och med den 9 maj 2023.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2023/2026 beräknas uppgå till högst cirka 2,20 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2023/2026 plus övriga utestående incitamentsprogram i Bolaget beräknas uppgå till högst cirka 9,02 procent (högst 2,72 procent mot bakgrund av att 207 400 teckningsoptioner innehas av deltagare) förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna och utestående teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas det till kallelsen och årsredovisningen samt valberedningens förslag som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.ferroamp.com.

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 10 maj 2023, klockan 13:00.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Breitung, CFO 070 - 340 76 79
fredrik.breitung@ferroamp.com

För mer information, vänligen besök: https://ferroamp.com/

Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras.

Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

Filer för nedladdning
2023-06-02

Ferroamps VD, Kent Jonsson, köper 285 000 teckningsrätter i företagets företrädesemission.  Teckningsrätterna som finns tillgängliga för försäljning hos Carnegie säljs av Ferroamps grundare Björn Jernström som avser använda likviden för att finansiera sin egen teckning i emissionen.

2023-05-26
Regulatorisk

Styrelsen i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") beslutade den 15 maj 2023, med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämman den 10 maj 2023, om en fullt garanterad nyemission om högst 16 171 047 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, motsvarande cirka 220 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till transaktionen ("Företrädesemissionen"). Med anledning av Företrädesemissionen offentliggör Bolaget ett prospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds den 29 maj 2023.

2023-05-26
Regulatory

The Board of Directors of Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" or the "Company") resolved, on 15 May 2023, pursuant to the authorization granted by the Company's Annual General Meeting held on 10 May 2023, on a fully guaranteed issue of a maximum of 16,171,047 shares with preferential rights for the Company's shareholders, corresponding to approximately SEK 220 million before deductions of costs attributable to the transaction (the "Rights Issue"). By reason of the Rights Issue, the Company publishes a prospectus which today has been approved by the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen). The subscription period in the Rights Issue will commence on 29 May 2023.

2023-05-15
Regulatorisk

INSIDERINFORMATION; Styrelsen i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämman den 10 maj 2023, beslutat om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst 16 171 047 aktier, motsvarande cirka 220 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till transaktionen ("Företrädesemissionen").  Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 13,60 kronor per aktie. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom en kombination av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar att teckna aktier och garantiåtaganden. Därutöver har styrelsen, som ett resultat av en strategisk översyn, beslutat att anta nya finansiella mål.

2023-05-15
Regulatory

INSIDE INFORMATION; The Board of Directors of Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" or the "Company") has today, pursuant to the authorization granted by the Company's Annual General Meeting held on 10 May 2023 (the "AGM"), resolved on a fully guaranteed issue of a maximum of 16,171,047 shares with preferential rights for the Company's shareholders, corresponding to approximately SEK 220 million before deductions of costs attributable to the transaction (the "Rights Issue"). The subscription price in the Rights Issue has been set to SEK 13.60 per share. The Rights Issue is fully guaranteed through a combination of subscription undertakings, declarations of intent to subscribe for shares and guarantee commitments. In addition, the Company's Board of Directors has, as a result of a strategic review, resolved to adopt new financial targets.

2023-05-10
Regulatorisk

Årsstämman 2023 i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") hölls idag den 10 maj 2023 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

2023-05-08
Regulatorisk

Perioden i sammandrag

2023 januari-mars

  • Nettoomsättning: 95 051 kSEK (41 541)
  • EBITDA: -27 097 kSEK (-5 081)
  • EBITDA, %: -28,5 (-12,2)
  • Resultat efter finansiella poster: -30 691 kSEK (-6 861)
  • Balansomslutning: 246 016 kSEK (196 091)
  • Soliditet, %: 53 (74)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -2,09 (-0,51)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten: -55 860 (-8 666)
2023-05-05
Regulatorisk

Ferroamp har tecknat distributionsavtal med Sveriges ledande el- och teknikgrossist, Elektroskandia. Med avtalet ökar Ferroamps förmåga att nå ut till installatörer och kunder i hela Sverige.

2023-04-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Ferroamp AB (publ), 556805-7029, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl. 10:00 hörsalen på Convendum, Birger Jarlsgatan 57, Spårvagnshallarna i Stockholm.

2023-04-05
Regulatorisk

INSIDERINFORMATION; Styrelsen i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") offentliggör härmed avsikten att besluta om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, motsvarande cirka 220 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till transaktionen ("Företrädesemissionen"). Bolagets årsstämma som äger rum den 10 maj 2023 ska föreslås att bemyndiga styrelsen om att besluta om Företrädesemissionen och dess villkor.

2023-04-05
Regulatory

INSIDER INFORMATION; The Board of Directors of Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" or the "Company") hereby announces the intention to resolve on a fully guaranteed issue of new shares with preferential rights for the Company's shareholders, corresponding to approximately SEK 220 million before deductions of costs attributable to the transaction (the "Rights Issue"). The Company's Annual General Meeting, taking place on 10 May 2023 (the "AGM"), will propose to authorize the Board of Directors to resolve on the Rights Issue and the terms thereof.

2023-03-31
Regulatorisk

Ferroamps valberedning föreslår sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, med omval av Ylwa Karlgren som ordförande, för beslut vid årsstämman. Som nya ledamöter föreslås Claes Mellgren, grundare och tidigare VD och koncernchef för AQ Group (publ) och Maha Bouzeid, tidigare Executive Director and Head of Growth på Polarium. Björn Jernström och Stefan Jakelius har avböjt omval. Övriga styrelseledamöter föreslås för omval.

1
2
...
15
>>