Pressmeddelanden

Parkeringshus blir tillgång i energisystemet

Parkeringshus kan bli viktiga tillgångar i elnätet. Det nya P-huset Sege Park i Malmö är utrustat med ett smart system för solenergi och batterier som gör det möjligt att hantera det ökande behovet av laddplatser, men som också kan avlasta och balansera det hårt ansträngda nätet.

I det nya P-huset Sege Park i Malmö är det förberett för 120 laddplatser, varav 70 är tagna i drift idag. Det skulle kunna innebära en stor kapacitetsutmaning lokalt, men genom ett helhetstänk runt elanslutningen har Parkering Malmö skapat en lösning som både ger ett effektivare utnyttjande av elen och bidrar till att göra elnätet mer flexibelt.

Resurs för elnätet

- Parkeringshusets tak har försetts med 1 400 kvm solceller. Dessa är kopplade till ett fastighetsbatteri med smart styrning av energianvändningen. Det gör P-huset Sege Park till en energinod, som blir en resurs för elnätet snarare än en belastning, berättar Amir Ahmady nyproduktionschef på Parkering Malmö.

För Parkering Malmö handlar det om att minimera det totala behovet av att importera el från elnätet, att avlasta elnätet när det är som mest ansträngt och att minska koldioxidavtrycket genom att kunna ladda batteriet när det finns stor tillgång på förnybar energi.

Intelligent elsystem

Bakom lösningen ligger greentech-bolaget Ferroamp vars intelligenta mikronät för elen i fastigheten styr solpaneler, elbilsladdning och energilager så att nyttan maximeras.

- Vårt system gör det möjligt att styra elanvändningen och optimera utefter både parkeringshusets och kommunens behov. Tanken är att det också ska kunna styras direkt av kommunen för att bidra med balans- och flexibilitetstjänster till både den lokala nätägaren och till Svenska kraftnät, berättar Fredrik Breitung, tf vd, Ferroamp.

Så här fungerar det

Det handlar om att styra och lagra elen utifrån trycket på elnätet. När trycket på nätet är lågt kan fastighetsbatteriet laddas från elnätet. När många bilar laddas samtidigt kan systemet ställas in så att den egenproducerade elen från solcellerna används för att ladda upp batteriet. Därmed sparas både pengar och nätkapacitet.

Europeiskt samarbetsprojekt

Installationen är en del av det europeiska samarbetsprojektet Access, där innovativa lösningar för att minska klimatavtryck och elkostnader visas upp med målsättningen att fler ska följa efter.

-Den här tekniska lösningen ligger helt i linje med stadens klimatarbete och energistrategi. I Malmö råder det periodvis effektbrist med högre elpris och koldioxidutsläpp som följd. Om det här pilotprojektet går bra, kan lösningen användas i andra parkeringshus eller fastigheter, menar Hanna Axelsson, projektledare på Miljöförvaltning i Malmö stad.

Stockholm, Mars 14, 2023

Kontakt:

Fredrik Breitung tf VD och CFO, 070-340 76 79

För mer information besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp:

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

Filer för nedladdning
2023-03-14

Parkeringshus kan bli viktiga tillgångar i elnätet. Det nya P-huset Sege Park i Malmö är utrustat med ett smart system för solenergi och batterier som gör det möjligt att hantera det ökande behovet av laddplatser, men som också kan avlasta och balansera det hårt ansträngda nätet.

2023-03-08
Regulatorisk

Styrelsen i Ferroamp AB (publ) har utsett Kent Jonsson till ny verkställande direktör för bolaget. Kent har bland annat en bakgrund som vd för Volvo Car Retail UM AB efter Volvos förvärv av Upplands Motor AB där Kent var vd och delägare sedan 2013. För närvarande är han styrelseledamot i en av Norges största bilåterförsäljare Bertel O. Steen AS.

2023-02-22

Genom att sälja tjänster för frekvensreglering kan hushåll och bostadsrättsföreningar som äger ett batteri för energilagring tjäna pengar på att stötta elnätet. Ferroamp och Varberg Energi har skrivit en gemensam avsiktsförklaring för att ta fram ett erbjudande om att delta på marknaden för den hett efterfrågade tjänsten FCR-D.

2023-02-06

Lokala likströmsnät mellan byggnader kan bidra till att avlasta elnätet och motverka effektbristen i tätbebyggda områden. I Bostadsbolagets fastigheter i Norra Biskopsgården sker nu en storskalig satsning på tekniken då hela åtta kvarter har försetts med PowerShare-system från Ferroamp.

2023-01-11
Regulatorisk

Ferroamp AB (publ) utser Magnus Lindberg till ny utvecklingschef

2023-01-09
Regulatorisk

Efterfrågan på Ferroamps energioptimeringssystem för fastigheter fortsätter att öka. Inför 2023 har de stora grossister och installatörer som säljer företagets produkter i Sverige redan tecknat ordrar för rekordhöga 350 MSEK som till största delen kommer att levereras under första halvåret.

2022-12-21
Regulatorisk

Allt fler ser nu möjligheten att lagra energi i batterier. Hos Ferroamp har försäljningen av energilager mångdubblats under året och även hur batterierna används har förändrats.

2022-12-02

När allt fler elnätsbolag tar betalt baserat på förbrukningstopparna kan elbilsladdning bli en dyr historia. Genom smart styrning med Ferroamps EnergyHub kan topparna begränsas. Nu är Charge Amps elbilsladdare Halo kompatibel med systemet vilket gör funktionen tillgänglig för fler.

2022-12-01

Ferroamps unika lösning för elbilsladdning blir nu tillgänglig för fler. Wallbox elbilsladdare är nu kompatibla med Ferroamps EnergyHub-system och kan därmed bli en del av den energismarta fastigheten.

1
2
...
14
>>